Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​Hyper-Personalization

เทคโนโลยีใหม่มาแรงต่อยอด Big Data อีกหนึ่งเครื่องมือทำกำไรของภาคธุรกิจ

  • อะไรคือ Hyper - Personalization : Hyper-Personalization คือ การนำ Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลประเภท Real-Time ที่มีความสดใหม่ และ เท่าทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันมาใช้ในการคาดเดาความต้องการของผู้บริโภคแทนการใช้ประวัติการสั่งซื้อสินค้าในอดีตของผู้บริโภค (Personalization) หรือ การให้ผู้บริโภคระบุความต้องการของสินค้านั้น ๆ ด้วยตนเอง (Customization) 
  • Hyper-Personalization เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการทำกำไรในธุรกิจหลายกลุ่ม อาทิ ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผ่านการใช้ Big Data ในการยกระดับการให้บริการของธุรกิจ การเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนการสร้าง Brand Loyalty ให้แก่ฐานลูกค้ากลุ่มดั้งเดิม    
  • ข้อจำกัดของ Hyper - Personalization : อย่างไรก็ดี Hyper-Personalization ยังมีข้อจำกัดบางประการในเชิงปฏิบัติ เช่น การจัดการด้านคุณภาพของข้อมูล การขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Big Data หรือประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้จำต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น Hyper-Personalization จึงนับเป็นเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสแต่มาพร้อมกับความท้าทายของภาคธุรกิจไทยในปี 2562 ​


กลับ