Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​​

  • เศรษฐกิจจีนในปี 2561 ขยายตัว 6.6% ผ่อนแรงลงจากปีก่อนหน้าที่ 6.8% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 28 ปี นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา โดยเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศอย่างการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน และ ปัจจัยภายนอกประเทศอย่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทำให้การส่งออกสินค้าของจีนขยายตัวชะลอลงค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ส่งผลลบต่อเนื่องมายังภาคธุรกิจภายในประเทศ
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2562 ยังเผชิญหลายปัจจัยลบที่จะกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ชะลอลงมากกว่าในปี 2561 มาอยู่ในกรอบ 6.0%-6.4% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามการค้าที่จะกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าของจีนมากขึ้นในปี 2562 และ ส่งผลลบต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชนในประเทศตามคำสั่งซื้อที่ลดลง ประกอบกับภาระหนี้ของภาคเอกชนยังเร่งตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายสำหรับทางการจีนในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะข้างหน้ากลับ