Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

เงื่อนไขการถือบัตร

เงื่อนไขการถือบัตร

รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิ์เหนือระดับจากบริการ THE WISDOM
ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไขการสมัคร KBank THE WISDOM Card

ใช้ / มีผลิตภัณฑ์ มูลค่า
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
 • กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน LTF/RMF
 • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด
ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

(รหัสโครงการ 1671)


รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิ์เหนือระดับจาก KBank THE WISDOM Card
โดยการเข้าร่วมโครงการพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์ ประเภท ค่าเบี้ยประกัน
ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 85/5 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee
 • ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5
 • ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
ตะกาฟุล
 • ตะกาฟุล สะสมทรัพย์ 1520
 • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20

(รหัสโครงการ 1672)


*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน

**ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ธนาคารขอมอบสิทธิพิเศษในการสมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card) โดยการเข้าร่วมโครงการพิเศษผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตข้างต้น ถือเป็นโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตร 1 รอบบัตร (เทียบเท่าอายุบัตร 3 ปี) เท่านั้น


*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น (เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/ หรือหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือกองทุนLTF/RMF และ/หรือกองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ/หรือ ประกันชีวิต) เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เองทั้งสิ้น
 2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์สมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่ง/รวมกัน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ในกรณีสมัครโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตที่ต่างประเภทได้ และจะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 4. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิ์การสมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำหรือกองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 10 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 10 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์การสมัครจะเท่ากับ 5 ล้านบาท

เงื่อนไขการต่ออายุ

 1. เงื่อนไขการต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card)
  1. 5.1 บัตรที่ได้รับการต่ออายุแล้วจะมีอายุ 3 ปี
  2. 5.2 ลูกค้าต้องมี
   • ยอดเงินฝาก และ/หรือ
   • เงินลงทุน (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และ/หรือ
   • ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว)

นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ธนาคารพิจารณาต่ออายุบัตร

*วิธีการคำนวณ
ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต = เบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตรายปี x จำนวนปีที่จ่ายเบี้ยแล้ว

หมายเหตุ: กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมจะมีผลคุ้มครองลูกค้าต่อไป และลูกค้ายังคงต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิตฉบับเดิม

ข้อสงวนสิทธิ์

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และการอนุมัติบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่สถาบันการเงินเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
 2. ในกรณีสมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card) โดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card) รวมถึงสิทธิพิเศษจากการถือบัตรด้วย โดยธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตประเภทอื่นเป็นการทดแทน ดังนี้

  ตัวอย่าง

  เงินฝาก / เงินลงทุน ประเภทบัตรทดแทน
  ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป บัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย KBank THE PREMIER Card
  ต่ำกว่า 2 ล้านบาท บัตรแพลทินัมกสิกรไทย KBank PLATINUM Card
 3. สำหรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทยเท่านั้น (มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว) นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป)
 4. ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00024/2546 และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง และควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ โดยเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับประกันเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดของโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลมูลค่ารวมไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THE WISDOM Contact Center โทร. 02-8888899

กลับ