Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Non-Capital Market Solutions

บริการให้คำปรึกษาการลงทุนในหลายมิติของธุรกิจ และกิจกรรมนอกตลาดทุน

​​​​​​​​
    

บริการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมนอกตลาดทุน
เพื่อเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน

 ​

01

Fund Raising

คำแนะนำในการขยายธุรกิจผ่านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายกิจการ

 

01

Fund Raising

คำแนะนำในการขยายธุรกิจผ่านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการขยายกิจการ


   

02

Mergers & ​Acquisitions

คำแนะนำในการขยายธุรกิจผ่านการซื้อและการควบรวมกิจการ

    
 
 
 
 

 

03

Business Strategy

คำแนะนำด้านการวางกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อเน้นการขยายและเติบโต

   
 
 
 
 

04

Other General ​Advisory

คำแนะนำในแง่มุมอื่นที่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและขยายศักยภาพธุรกิจในอนาคต
  

     
 
 
 

 

05

Private ​Investments

คำแนะนำการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์และตราสารนอกตลาด (Private Equity)

    
 
 
 

06

Business Matching​

คำแนะนำการหาพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายใน และต่างประเทศ

​​

ติดต่อเรา

KBank Private Banking

สนใจบริการ KBank Private Banking

บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก
และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

*ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อติดต่อ นำเสนอ และ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ท่านสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Real Estate Advisory Services

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Lombard Financing & Land Loan For Investment