Middle|Right White

ประกันเดินทางระหว่างประเทศ

อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทาง
ด้วยวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

HtmlBlock
10
Padding

สมัครได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

คุ้มครองสูงสุด 180 วัน

 

หมายเหตุ: ​คุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding
 
 

คุ้มครองอย่างครอบคลุม
ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินล่าช้า อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
20
Padding
 
 

จ่ายค่ารักษาสูงสุด
5,000,000 บาท

เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในทริปต่างประเทศ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
25
Padding
 
 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือส่งกลับไทย
วงเงินสูงสุด 30,000,000 บาท

โดย Allianz Global Assistant

Black
Middle|Left
Left

บริการเพิ่มเติมจาก Allianz Global Assistant

 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
 • บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
 • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน / หนังสือเดินทางเกิดสูญหาย
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
HtmlBlock
30
Padding
รายละเอียดประกัน​​
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่​ 4​
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,500,0002,000,0003,000,0005,000,000
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,0002,500,0003,000,0005,000,000
3. ช​ดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัวไม่คุ้มครอง2,0003,0005,000
4. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง3,000 5,0008,000 10,000 
5. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 15,00020,00030,00050,000
6.  การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
5,00010,00015,00025,000
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน 5,0006,0009,00015,000
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
5,00010,000​
15,00025,000
9. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง15,00020,00030,00050,000
10. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง20,000
30,00050,000100,000
11. การจี้เครื่องบิน30,00040,00060,000100,000
12. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก500,0001,000,0001,500,0003,000,000
13. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
​30,000,000
14. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)​
คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
15. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินไม่คุ้มครอง1,0001,5002,500
​​ระยะเวลาเดินทาง (วัน)​​
​​จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1 - 4​​​
360
5107211,201​
5 - 6
493​7129771,618​
7 - 8​
5618081,1071,831​
9 - 10
6299041,2382,045​
11 - 14
810
1,1561,5902,623​
15 - 21​
967
1,3811,8893,112​
22 - 31​
1,2061,6352,3213,783​
32 - 40​
1,5092,1232,9184,787​
41 - 50​
1,7762,4993,4565,685​
51 - 60
2,1352,9984,2007,000​
61 - 70
2,4653,4414,8608,100​
71 - 80​
2,6463,6965,2808,800​
81 - 90​
2,8503,9505,7009,500​
91 - ​120​
3,1714,4046,09910,100​
121 - 150​
3,4224,7786,60710,833​
151 - 180​
3,694​
5,3737,16011,756​
1 ​ปี​
4,1925,9718,12913,353​
​ ​

​​หมายเหตุ

 • ​เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแสตมป์
 • การประกันสามารถนำไปเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่ากับสถานทูต
 • รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

​ ​ ​ ​
รายละเอียดความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ​

คำว่า “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานใดๆ
​ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป ​

การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

​หมายถึง คุ้มครองการเจ็บป่วย รวมถึงการบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งผู้ป่วยนอก/ใน ​ยกเว้นโรคประจำตัว และโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง

ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว​

หมายถึง เนื่องจากถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือถูกกรีดกระเป๋า ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ โดยจะคุ้มครองเงินสด ​ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น ตั๋วเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินผู้เอาประกันภัย​ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ของการเสียหายแต่ละครั้ง​ และต้องแจ้งความกับตำรวจภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครองกรณี หลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัย ทำหายโดยไม่รู้ตัว ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ถูกจับกุม หลบหนีการจับกุม หรือ ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด

ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง​

หมายถึง ชดเชยค่าใช้จ่าย (ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครอง) เพื่อขอรับ​​หนังสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเดินทางใหม่แทนเอกสารที่สูญหายจากการถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ โจรกรรม ถูกกรีดกระเป๋า ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ถูกจับกุม หลบหนีการจับกุม หรือตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด​ โดยต้องแจ้งความกับตำรวจภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม ทำหายโดยไม่รู้ตัว

การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว

หมายถึง คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัว​ที่อยู่ภายใน อันเนื่องมาจากความผิดพลาด​​ในการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม การถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอย งัดแงะในห้องพักที่ล็อกไว้

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

หมายถึง ในกรณีกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หรือสายการบินส่งไปผิดสถานที่ หรือสูญหายชั่วคราวหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงจุดรับกระเป๋าเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางตามกำหนดการในต่างประเทศ บริษัทฯ จะชดเชยเงินคืนสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้สำรองจ่ายไปก่อนล่วงหน้าจริง หลังจากถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ดังนี้

 • กรณีเกินกว่า   8  ชั่วโมง จ่ายไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเกินกว่า 16  ชั่วโมง จ่ายไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเกินกว่า  24 ชั่วโมง จ่ายไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภั

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

​​หมายถึง เนื่องจากการล่าช้าของการมาถึงของเที่ยวบิน รถไฟ หรือเที่ยวเรือที่เดินทาง​ มายังจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางนั้น ทำให้พลาด ​การเดินทางต่อในต่างประเทศ และไม่สามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได้ภายใน 8 ชั่วโมง จะชดเชยค่าที่พักเพื่อค้างคืน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่จ่ายจริง​ โดยเก็บใบเสร็จรับเงิน และขอหนังสือรับรองจากสายการบิน

ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง

หมายถึง ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางถูกเลื่อนออกไปมากกว่า 6 ​ชั่วโมงจากกำหนดการ สาเหตุจากสภาพอากาศเลวร้าย ยานพาหนะของผู้ขนส่งเกิดชำรุด หรือมีการประท้วง นัดหยุดงาน

ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง

หมายถึง ชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และ/หรือค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนด เนื่องจาก

 • ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
 • สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ  หรือการเจ็บป่วยโดยไม่คาดหมาย
 • ภัยธรรมชาติ หรือการนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมือง

หมายเหตุ : สมาชิกของครอบครัว  หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย และ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวดของคู่สมรส                                    ​

การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง​

หมายถึง คุ้มครองการเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทางซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทาง โดยจะชดใช้เงินคืนสำหรับการสูญเสีย หรือเสียหายของการเลื่อน หรือบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับแล้ว ได้แก่ เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าที่พัก ค่าอาหารที่จ่ายไปล่วงหน้า เฉพาะการสูญเสีย หรือเสียหายที่ยังไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น และเป็นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางก่อนวันเริ่มต้นการเดินทาง อันมีสาเหตุจาก

 • การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว 
 • การนัดหยุดงาน การจลาจล สงครามกลางเมือง
 • เมื่อที่พักของผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติ ภายใน7วันก่อนวันออกเดินทาง
 • ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล

หมายเหตุ : สมาชิกของครอบครัว  หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย และ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวดของคู่สมรส

​​​

การจี้เครื่องบิน

หมายถึง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นตัวประกันในเหตุการณ์จี้เครื่องบินระหว่างการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ติดต่อกัน บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยสำหรับทุก 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครอง​​

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก​

หมายถึง คุ้มครองความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย ในระหว่างการเดินทาง

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิ​กลับประเทศภูมิลำเนา

หมายถึง คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางและจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายด้วยความเหมาะสม ​ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง มีผลให้เสียชีวิต ​​ภายใน 30 วันนับจากวันที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย

ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน

หมายถึง เฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย​ เพื่อโทรติดต่อบริษัท AWP​ Services (Thailand) เท่านั้น​​

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

หมายถึง การขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดความคุ้มครอง กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น จลาจล ประท้วง ทำให้ไม่สามารถเดินทาง​​กลับได้ตามกำหนด​​
​ ​
​ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 1 - 70 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี
 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยการเดินทางไปยัง 22 ประเทศดังนี้ เกาหลีเหนือ คิวบา ซีเรีย ซูดาน บุรุนดี ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รวันดา ลิเบีย เลบานอน ไลบีเรีย อังโกลา อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจัน อิรัก อิสราเอล อิหร่าน อีริเทียเรีย อุสเบกิสถาน เอธิโอเปีย แอลจีเรีย และไฮตี
 • ไม่รับประกันภัยกรณีที่เดินทางไปประเทศใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินเขา การเดินป่าตามเส้นทางธรรมชาติที่มีการค้างคืนทุกกรณี เช่น การเดินเขาแบบ Trekking, Backpacking,
  การแคมป์ปิ้งบนภูเขาทุกรูปแบบ การปีนเขาทุกรูปแบบ การปีนหรือการไต่หน้าผาทุกรูปแบบ รวมถึงหน้าผาจำลอง หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

HtmlBlock
40
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร
 • ใบคำขอเอาประกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเด็กสามารถใช้สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านแทนสำเนาบัตรประชาชนได้)
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
50
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ใครสมัครได้บ้าง ? ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

บุคคลที่มีอายุระหว่าง 1-70 ปี และยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบคำขอ
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชน
ใช้สำหรับกรณีเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศได้หรือไม่ ?

ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเดินทางไม่เกิน 18​0 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง

สิทธิ์การรักษาพยาบาลใช้ได้กับทุกโรงพยาบาลหรือไม่ ?

ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล โดยทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายและนำเอกสารค่ารักษาพยาบาลมาเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันภัย​

กรณีต้องเลื่อนเที่ยวบิน จะยังอยู่ในความคุ้มครองหรือไม่ ?

หากมีการเลื่อนเที่ยวบินเดินทาง ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งมายังบริษัทประกันภัยให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง เพื่อให้บริษัทประกันภัยแก้ไขวันคุ้มครองให้ตรงกับวันเดินทาง​

หากผู้เอาประกันภัยสามารถเคลมสินไหมทดแทนได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินสินไหมทดแทนได้อย่างไรบ้าง ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินสินไหนทดแทนได้ 2 วิธี คือ รับเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ระยะเวลาในการรับเงินสินไหมทดแทนใช้เวลาเท่าไหร่ ?

บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยภายใน 14 วันทำการหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ

Black
Middle|Left
Left
None
5
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left