/th/personal/Insure/life/Pages/sickhealth-ipdopd.aspx
Middle|Left Black

ประกันชีวิตและสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

​​​​​​​​​​​​​​​

 
InvisibleSectionName
10
Padding
จุดเด่น
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
ความคุ้มครอง
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
เงื่อนไขการรับประกัน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
ตารางเบี้ยประกันภัย
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
เงื่อนไขความคุ้มครอง
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

จุดเด่น

 
 

ค่าเบี้ยถูก

เริ่มต้นเพียง
เดือนละ 392 บาท(1)

 
 

คุ้มครองครบ

ทั้งป่วยหนัก (IPD)
ป่วยเบา (OPD)(2)

 
 

คุ้มครองครอบคลุม

เจ็บป่วย โรคร้าย โควิด-19 ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ

 
 

ค่าห้อง ค่ารักษา
จ่ายตามจริง

ไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่าย
ส่วนต่าง(3)

 
 

ไม่จำกัดวงเงินต่อปี

คุ้มครองสูงสุด
50,000 บาท/ครั้ง(3)

 
 

สิทธิพิเศษ

ต่อที่ 1 เบี้ยประกันแบบรายปีทุกๆ 5,000 บาท รับ Voucher หรือ E-Voucher Lotus มูลค่า 100 บาท
ตั้งแต่ 18 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64​

ต่อที่ 2 แนะนำเพื่อนมาสมัคร รับเพิ่ม Voucher หรือ E-Voucher Lotus มูลค่า 100 บาท
ตั้งแต่ 16 ก.ค. - 31 ต.ค. 64​

ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ​

(1) เบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 21 ปี แผน IPD 20,000

(2) แผน IPD 20,000+OPD และแผน IPD 50,000+OPD

(3) แผน IPD 50,000 และแผน IPD 50,000+OPD

​​​

Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไขโปรโมชั​น

ต่อที่ 1 ลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่ายรายปี เบี้ยประกันทุกๆ 5,000 บาท รับ Voucher หรือ E-Voucher Lotus มูลค่า 100 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: ตั้งแต่ 18 พ.ค. 64 ​- 31 ธ.ค. 64
 • ของสมนาคุณจะจัดส่งให้ทาง SMS หรือทางไปรษณีย์ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนสมัครทำประกันภายใน 60 วันหลังจากวันที่สมัครทำประกัน

ต่อที่ 2 แนะนำเพื่อนมาสมัครประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย รับ Voucher หรือ E-Voucher Lotus เพิ่มมูลค่า 100 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: ตั้งแต่ 16 ก.ค. - 31 ต.ค. 64
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย ที่แนะนำเพื่อนมาสมัครใหม่ เท่านั้น
 • ที่แนะนำ “ตรงช่องรหัสเพื่อนสมัครใหม่: ระบุเบอร์มือถือของเพื่อนผู้แนะนำ” ในหน้าชำระเงิน
 • แนะนำเพื่อนมาสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน โดยได้รับ Voucher หรือ E-Voucher 100 บาทต่อเพื่อน 1 ท่านที่แนะนำ
 • ของสมนาคุณจะจัดส่งให้ทาง SMS หรือทางไปรษณีย์ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ ที่ลูกค้าแจ้งภายใน 60 วันหลังจากวันที่เพื่อนสมัครทำประกัน
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดทั้งโครงการ

หมายเหตุ

 • เพื่อประโยชน์ในการให้การสนับสนุนสิทธิพิเศษในโครงการประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย และให้บริการแก่ลูกค้า บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จะมีการนำส่งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย
 • ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่งของสมนาคุณโดยเป็น Voucher หรือ E-voucher ตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


HtmlBlock
21
Padding

ความคุ้มครอง

 

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)

20,000/50,000 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

 

ค่าห้อง

เลือกซื้อ ค่าห้อง 2,000 บาท/วัน หรือ จ่ายตามจริง (ไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน)

 

เลือกเพิ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)

800/1,000 บาทต่อวัน

 

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี

50,000 บาท


Black
Middle|Left
Left

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ความคุ้มครองแผน IPD 20,000แผน IPD 50,000แผน
IPD 20,000 + OPD
แผน
IPD 50,000 + OPD
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ต่อครั้ง*20,00050,00020,00050,000
​1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน2,000จ่ายตามจริง
(ห้องเดี่ยวมาตรฐาน)
2,000จ่ายตามจริง
(ห้องเดี่ยวมาตรฐาน)
 • ค่าห้องปกติ (สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อครั้ง)
 • ค่าห้อง ICU (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อครั้ง)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
1.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
1.3 ค่ายากลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง)20,00020,00020,00020,000
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้ง**
(จำกัดสูงสุด 1 ครั้งต่อวัน , สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
--8001,000
3. ความคุ้มครองชีวิต
(ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/99)
50,00050,00050,00050,000
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 

หมายเหตุ

*วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน หากเกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้ง​สุดท้าย จะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่

**วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรณีรักษาโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากมีระยะห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกิน 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่


HtmlBlock
31
Padding

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลา
เอาประกันภัย
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระ
เบี้ยประกันภัย
รายปี และรายเดือน
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วย
บัตรเครดิต
ได้
ลดหย่อนภาษีสามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

ตารางเบี้ยประกันภัย

ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันภัยรายเดือน
เบี้ยประกันภัยรายเดือน
อายุ
(ปี)
แผน IPD 20,000แผน IPD 50,000แผน
IPD 20,000+OPD
แผน
IPD 50,000 + OPD
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
213924496947856477671,0011,172
304074677368376628061,0431,250
354144757758926898231,1081,318
404645238159507738881,1911,398
454705298681,0217839241,2501,507
505706339181,0689221,1421,3481,695
556167269791,1271,0271,2531,4831,776
607288121,1311,2481,2381,4641,7602,054
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 
ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันภัยรายปี
เบี้ยประกันภัยรายปี​
อายุ
(ปี)
แผน IPD 20,000แผน IPD 50,000แผน
IPD 20,000+OPD
แผน
IPD 50,000 + OPD
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
214,3795,0137,7358,7407,2088,54711,14813,037
304,5065,1798,1709,2837,3358,94911,58313,872
354,5875,2638,5989,8957,6389,12712,29714,623
405,1545,8109,05510,5548,5849,86313,23115,531
455,2405,8999,66411,3588,72010,28813,91216,755
506,3337,03810,19711,87110,24512,69614,97918,843
556,8458,06510,87712,53011,41013,91516,47419,736
608,1109,00012,59713,84613,78016,24819,58122,804
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการ สำหรับแผน IPD 20,000 (เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99 +สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ กู๊ด เฮลท์)
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการ สำหรับแผน IPD 50,000 (เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99 +สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์)
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการ สำหรับแผน IPD 20,000 + OPD (เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99 +สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ กู๊ด เฮลท์+สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก)
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการ สำหรับแผน IPD 50,000 + OPD (เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99 +สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์+สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก)
 • เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD เปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัทฯทราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ความรับผิดของบริษัทฯจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯแล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน

 • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน

 • เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 180 วัน สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

 • โรคต่อมไทรอยด์
 • โรคลมบ้าหมู
 • โรคเบาหวาน
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing)

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญา หรือวันที่ต่ออายุสัญญานี้ครั้งสุดท้าย

ยกเว้นกรณี

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • โครงการประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ 99/99 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ กู๊ด เฮลท์ (Good Health) และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (D Health) และสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย

อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่

สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี - 60 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD

 • หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
 • คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วันได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ทั้งนี้ แผน IPD 20,000+OPD และแผน IPD 50,000+OPD สำหรับสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เพิ่มเติมโรคดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร จะคุ้มครองอาการเจ็บป่วย หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 180 วัน

เมื่อชำระเงินสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์เมื่อใด

กรมธรรม์จะอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการและชำระเงินสำเร็จ และลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์หลังจากกรมธรรม์อนุมัติไม่เกิน 3 วันทำการ

เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่

เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่

คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง

สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง ทั้งนี้ สำหรับแผน IPD 20,000+OPD และแผน IPD 50,000+OPD ในส่วนของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) พื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ

ชาวต่างชาติสามารถซื้อประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD ได้หรือไม่

ไม่สามารถซื้อได้

วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) รวมกับวงเงินค่ารักษารวมต่อครั้งหรือไม่

วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่รวมในวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD แผน IPD 50,000 และแผน IPD 50,000+OPD วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน(IPD) 50,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. จะได้วงเงินครั้งละ 50,000 บาททุกครั้งใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าจะมีวงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน(IPD) 50,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยสาเหตุจากโรคเดียวกัน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย หากเกิน 90 วันจะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD แผน IPD 50,000 และแผน IPD 50,000+OPD วงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน จ่ายตามจริงไม่จำกัดวงเงิน ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. ค่าห้องเท่าไรก็สามารถเบิกได้ทั้งหมดใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าสามารถเบิกค่าห้องในอัตราค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานตามที่จ่ายจริง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน/ครั้ง) ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล รวมในวงเงินค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

รูดบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

ซื้อแนบกรมธรรม์เดิมได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถแนบกรมธรรม์เดิมได้

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกชำระได้ทั้งรายปีและรายเดือน โดยหากเลือกชำระรายเดือน ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกเป็นจำนวน 2 เดือน

สามารถเคลมผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

สามารถยื่นเคลมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ สามารถ Fax claim กับทางโรงพยาบาลคู่สัญญา หรือสามารถยื่นเคลมตรงกับทางบริษัทฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Call Center 1766

โรงพยาบาลคู่สัญญามีที่ไหนบ้าง ?

สามารถดูโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/Hospital-list

เมื่อทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับการยืนยัน ช่องทางไหนบ้าง และระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการขอเอาประกันชีวิต พร้อมไฟล์เอกสารใบเสนอขาย และใบรับเงินชั่วคราวกรณีขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน15 นาที ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถตรวจสอบในกล่องรับอีเมลขยะ หรือติดต่อที่โทร. 028888888 กด 862 (เวลาทำการ 8:00-20:00)

Black
Middle|Left
Left
TextBlock
62
Padding

สอบถามเพิ่มเติม 02-8888888 กด 862

(เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-20:00 น. /
 เสาร์-อาทิตย์ 10:30-17:00)


Black
Middle|Left
Left

​​

InvisibleSectionName
60
Padding
คำถามที่พบบ่อย​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left