Middle|Left Green

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมางานติดตั้งเครื่องจักร

​​​​​​​​​​​​ตอบโจทย์ทุกการติดตั้ง
วางใจทุกโปรเจกต์

ทั้งความเสียหายจากการขาดความชำนาญ การประมาท
เลินเล่อ ภัยธรรมชาติ การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

HtmlBlock
11
Padding

ภัยที่ครอบคลุม

 

การขาดความชำนาญ
จนนำมาซึ่งความเสียหาย

 

การประมาทเลินเล่อของ
ผู้รับเหมาหรือลูกจ้าง

 

การลักทรัพย์

 

อุบัติเหตุที่ไม่อยู่ใน
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์

Black
Middle|Left
Left

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

 1. ภัยลมพายุ
 2. ภัยจากยวดยานพาหนะ
 3. ภัยระอุ
 4. ภัยจากควัน
 5. ภัยลูกเห็บ
 6. ภัยทางอากาศ
 7. ภัยน้ำท่วม
 8. ภัยเนื่องจากน้ำ
 9. ภัยแผ่นดินไหว
 10. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
 11. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย

ตัวอย่างข้อยกเว้นการทำประกัน

 1. ความเสียหายสืบเนื่องจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ
 2. การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย
 3. การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
 5. การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้​

HtmlBlock
12
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองทุนประกันภัยระยะเวลาความคุ้มครอง
หมวดที่ 1 : งานติดตั้งเครื่องจักรและติดตั้งระบบต่าง ๆเท่ามูลค่างานตามสัญญาตามสัญญาว่าจ้าง หรือตามตารางปฏิบัติงาน
หมวดที่ 2 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามที่ผู้รับประกันภัยเห็นสมควร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • สัญญาว่าจ้าง (Contract Work)
 • แบบแปลนก่อสร้าง (Plan)
 • ตารางปฏิบัติงาน (Time Schedule or Work Progress)
 • รายการแสดงปริมาณงาน (BOQ)
 • แผนผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง (Lay-out)
 • รายการเครื่องจักรที่จะติดตั้ง เช่น รุ่น ยี่ห้อ จำนวน
Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left