Middle|Left Green

บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย Corporate Executive Card

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ให้ธุรกิจของคุณลื่นไหล
คล่องตัวทุกการใช้จ่ายของบริษัท


InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​สิทธิพิเศษ

Black
Middle|Left
Left
None
 
PaddingBlack
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

คล่องตัวเรื่องการเงิน

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสดและลดขั้นตอนด้านเอกสารในการเบิกจ่าย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

อุ่นใจ ใช้จ่ายสะดวก

​ด้วยวงเงินใช้จ่ายรวมทั้งเบิกถอนเงินสดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ และระบบหักบัญชีอัตโนมัติ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 

อิสรภาพแห่งการบริหารเงิน

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน

หมายเหตุ​: ขึ้นอยู่กับวันที่ใช้จ่าย กรณีชำระเต็มจำนวนเงินที่เรียกเก็บและชำระในเวลาที่กำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
 
 

คุ้มค่าด้วยเงินคืน

รับสิทธิ์ในการรับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 0.5% ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตร

​​หมายเหตุ: สูงสุด 1,000 บาท ต่อบริษัทต่อรอบบัญชี
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding
 

พักผ่อนก่อนบิน
ที่ห้องรับรอง Miracle lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ​

เดินทางระหว่างประเทศ(โดยสายการบินไทย) ​

2 ครั้ง / บัตร / ปี

เดินทางภายในประเทศ(โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์) ​

2 ครั้ง/บัตร/ปี

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
23
Padding
 
 

ความคุ้มครองทุกทริปธุรกิจ​

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด

 

หมายเหตุ:

 • โดยชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตนิติบุคคล
 • ​ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

เอกสารของนิติบุคคล

 • ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย และหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง ยังไม่หมดอายุ ของผู้เกี่ยวข้องดังนี้
  • ​ผู้บริหารสูงสุด เช่น กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีมอบอำนาจ)
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
 • เอกสาร KYC สำหรับนิติบุคคล
 • เอกสาร KYC สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงนามในใบสมัคร

เอกสารของบุคคลผู้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสาร KYC สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เป็นผู้สมัคร
​ ​ ​

แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม​ของบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

หากต้องการสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย ​ต้องทำอย่างไร?

สมัครได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) ของท่าน​

ต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ขึ้นไป ถึงจะได้เงินคือ 0.5% ?

ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำในการได้รับสิทธิเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

จะได้รับเงิน 0.5% คืนตอนไหน ?

ท่านจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 0.5% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคืนเป็นส่วนลดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ซึ่งธนาคารจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรอบบัญชีของเดือนถัดไป

เงื่อนไขการรับเงินคืนจากบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย

 • ไม่รวมยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), การเติมน้ำมันหรือแก๊ส การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการชำระภาษีให้หน่างงานราชการ/กรมสรรพากร
 • ไม่รวมยอดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนสินค้าหรือบริการในภายหลัง
 • การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้ จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรฯ ของเดือนนั้น ๆ
 • ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำในการได้รับสิทธิเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทต่อบริษัทต่อรอบบัญชี ​
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • กรณีที่มีรายการคืนเงินหรือปฏิเสธการจ่ายเงินจากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต และใช้ลดยอดค่าใช้จ่ายของผู้ถือบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตในรอบบัญชีของเดือนถัดไป

เงื่อนไขการคำนวณเงินคืน

 • ยอดเงินคืนจะคำนวณจากยอดหนี้รวมที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในรอบบัญชีก่อนหน้า
 • ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินเต็มจำนวน 100% ตามยอดหนี้ที่เรียกเก็บและต้องชำระไม่เกินวันที่ครบกำหนด (Due Date) เท่านั้น
 • ผู้ยอดเงินคืนที่คำนวณได้ จะนำไปเป็นเครดิตหักลดยอดหนี้รวมที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของเดือนถัดไป
วงเงินสูงสุดต่อการรูดแต่ละครั้งเท่าไหร่ ?

วงเงินสูงสุดในการรูดแต่ละครั้ง เท่ากับวงเงินที่เหลือของบัตรเครดิต

รูดได้สูงสุดกี่ครั้ง / วัน ?

ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่รูดต่อวัน จนกว่าจะเต็มวงเงินของบัตรเครดิต

มีค่าธรรมเนียมหรือเปล่า ?
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 1,600 บาท / บัตร / ปี
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่กรณีหาย / ชำรุด 300 บาท / บัตร
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาท / ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท / ครั้ง ยกเว้นกรณีขอผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติและส่งกลับทางโทรสาร
 • ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย
  • สำหรับรายการใช้จ่ายในประเทศ 100 บาท / ฉบับ
  • สำหรับรายการใช้จ่ายต่างประเทศ 200 บาท / ฉบับ

หมายเหตุ: ​ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้อัตโนมัติในปีที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10​0,000 บาท / บัตร / ปี


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

หมดกังวลเรื่องการสำรองเงินสด

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและลดการสำรองเงินสดล่วงหน้า

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
27
Padding

สะดวก ง่าย ชำระผ่านระบบ
นำสินค้าออกได้ทันใจ

สามารถชำระบิลกรมศุลกาการและ
บิลคลังสินค้าการบินไทยผ่าน
Thunjai platform Thunjai platform
(ภายใต้โครงการ BPSP ของ VISA )

content-icon content-icon

สะดวก ช่วยลดต้นทุน

ชำระได้ทั้ง บิลกรมศุลการกรและบิลคลังสินค้า
การบินไทยในหน้าเว็บเดียว

content-icon  

ประหยัดเวลา

ทำรายการได้ 24 ชั่วโมงจากหน้าเว็บไซต์ และ
ยื่นเอกสารรับใบเสร็จที่ Fast Lane ของคลังสินค้า

content-icon  

Security

กำหนดวงเงิน​และประเภทบิลที่ใช้ชำระได้
จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โดยไม่ต้องถือเงินสดในมือ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left