การสมัคร

คุณสมบัติ

ผู้สมัคร

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ลูกค้านิติบุคคล

โทรศัพท์ที่ใช้

 • อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับ
  • iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป
  • Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป
 • รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (GPRS / EDGE / 3G / 4G / WiFi)

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

สมัครผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS shop โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS

นิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน ผู้มีอำนาจตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

สมาคม/มูลนิธิ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน ผู้มีอำนาจตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุม

หมายเหตุ

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยหมึกสด

เอกสาร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงิน

 • ไม่มี กรณีร้านค้ารับชำระเงินจาก Mobile Banking หรือ e-Wallet ในไทย
 • มี กรณีที่ร้านค้ารับชำระเงินผ่าน e-Wallet ต่างประเทศ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการดังนี้
  • Alipay : 1.6%
  • WeChat Pay : 1.6%

หมายเหตุ

 • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีร้านค้าต้องการรับชำระเงินผ่าน e-Wallet ต่างประเทศ (Alipay / WeChat Pay) ร้านค้าจะต้อง สมัครใช้บริการผ่านแอป ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร)

ค่าธรรมเนียมรายเดือน / รายปี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมฝั่งผู้ซื้อ เมื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารอื่น

 • ยอดไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ - ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ตั้งแต่ 5,001 - 30,000 บาทต่อรายการ - ค่าธรรมเนียม 2 บาท
 • ตั้งแต่ 30,001 - 100,000 บาทต่อรายการ - ค่าธรรมเนียม 5 บาท
 • ตั้งแต่ 100,001 - วงเงินสูงสุดที่ธนาคารกำหนด - ค่าธรรมเนียม 10 บาท

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียมฝั่งผู้ซื้อ เมื่อชำระเงินผ่าน K PLUS

ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน

ช่องทางสมัคร

 


ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัคร กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล

2

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

3

กรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน ร้านค้าจะได้รับอนุมัติภายใน 7 วันทำการโดยธนาคารจะส่งรหัสเปิดใช้งานครั้งแรกให้ร้านค้าทาง SMS และ Email