Middle|Left Green

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ

​​​​​​​​​​​​​​​​ซื้อขายในประเทศอย่างคล่องตัว มั่นใจเอกสารได้ตามกำหนด

 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

รับหมายเลข DL/C ภายใน
10 นาที รับสำเนา DL/C ภายใน 5 ชั่วโมง

เลือกใช้บริการได้ 2 ช่องทางตามความสะดวก

 • ช่องทางออนไลน์ผ่าน K-Trade Connect
 • ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

เปิด DL/C ง่าย ทันใจ

ผ่านระบบออนไลน์ (K-Trade Connect) และศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศทั่วประเทศ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ขั้นตอนการเปิด DL/C
 1. ผู้ซื้อยื่นคำขอเปิด DL/C พร้อมหลักฐานประกอบ
 2. ธนาคารตรวจสอบภาระวงเงินและเอกสารที่ได้รับจากผู้ซื้อ
 3. ธนาคารเปิด DL/C และแจ้งการเปิด DL/C ไปยังผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายมารับ DL/C ต้นฉบับที่ธนาคารหรือฝากให้ผู้ซื้อ เพื่อส่งต่อให้ผู้ขาย
 4. ผู้ซื้อรับสำเนา DL/C
ขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้าภายใต้ DL/C
 • ธนาคารรับเอกสารสินค้าเข้าจากผู้ขายในประเทศหรือธนาคารตัวแทนผู้ขายพร้อมตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิต
  • หากเอกสารถูกต้อง ธนาคารชำระเงินให้แก่ผู้ขายตามเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต
  • หากเอกสารไม่ถูกต้อง แต่ผู้ซื้อยอมรับข้อผิดพลาดในเอกสาร ธนาคารจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายตามเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต

หมายเหตุ: ผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้วหรือขอสินเชื่อ Trust Receipt ธนาคารจึงจะสลักหลังโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กับผู้ซื้อ แต่หากธนาคารต้องรับรองตั๋วแลกเงินตาม DL/C's Terms ธนาคารจะให้ผู้ซื้อยื่นข้อตกลงทรัสต์รีซีท (Application for Trust Receipt) ต่อธนาคารก่อน จึงจะสลักหลังเอกสารการขนส่งเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้ และธนาคารจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายหรือธนาคารตัวแทนกรณีชำระเงินทันที ส่วนกรณี DL/C's Terms ธนาคารจะชำระเงินเมื่อครบกำหนด

เงื่อนไขบริการ
 • เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศทุกฉบับจะต้องสอดคล้องกับระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสารประกอบ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2007 เอกสารฉบับที่ 600 ของสภาหอการค้านานาชาติ; UCP 600
 • ธนาคารจะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ไม่ได้รับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการหรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่เอกสารอ้างอิงถึง
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการเปิด DL/C 0.20% ของจำนวนเงินที่เปิด / หนึ่งระยะเวลา 30 วัน

เศษของ 30 วันให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
เอกสาร
 • ใบคำขอเปิด ​DL/C​​
 • สัญญาขาย (Sale Contract)
 • คำสั่งซื้อ (Purchase Order)
 • ใบเสนอราคา (Proforma Invoice) หรือ เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation)
 • ใบอนุญาตต่าง ๆ (ถ้ามี)
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left