Middle|Left Green

บริการออกหนังสือค้ำประกันร่วม

​​​​​​​​​​​เสริมความมั่นใจ
ทำธุรกิจได้ทั่วโลก​

ด้วยหนังสือค้ำประกันกับธนาคารพันธมิตรทั่วโลก

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

เพิ่มความมั่นใจและความสะดวกสบายให้คู่ค้า เพื่อธุรกิจคล่องตัว

ด้วยบริการออกหนังสือค้ำประกันร่วมระหว่างธนาคารกสิกรไทยและธนาคารพันธมิตรในต่างประเทศที่อยู่ในประเทศเดียวกับคู่ค้าหรือผู้รับประโยชน์


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ครอบคลุมทุกความต้องการด้านการค้าและการลงทุน ขยายธุรกิจได้ทั่วโลก

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

วางใจในสัญญา

หากผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดสัญญา สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากธนาคารท้องถิ่นของคู่ค้าที่เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้ได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ขั้นตอนเปิดหนังสือค้ำประกันร่วม

ผู้ขอออกหนังสือค้ำประกันร่วมต้องยื่นคำขอจัดตั้งวงเงินเพื่อการออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร พร้อมหลักประกัน เพื่อให้ธนาคารตรวจพิจารณาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ พร้อมประเมินราคาหลักประกันและพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจึงตั้งวงเงินให้

  1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันร่วม
  2. ธนาคารพิจารณาเอกสารประกอบและตรวจสอบภาระวงเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหนังสือค้ำประกัน
  3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมในส่วนของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารดำเนินการออกหนังสือค้ำประกันไปยังธนาคารในต่างประเทศ พร้อมจัดส่งสำเนาหนังสือค้ำประกันให้กับผู้ขอเปิด
  4. ธนาคารในต่างประเทศออกหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ และแจ้งผลกลับมาให้ธนาคารกสิกรไทยทราบ
  5. ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการในไทยในส่วนที่ธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บ สำหรับการออกหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ
เงื่อนไขบริการ
ข้อความในหนังสือค้ำประกันต้องผ่านความเห็นชอบจากธนาคารและธนาคารของผู้รับประโยชน์ก่อน
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจากธนาคารกสิกรไทยขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือค้ำประกันและความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 - 2.5% / ปี รวมทั้งมีค่าธรรมเนียมจากธนาคารต่างประเทศในการออกหนังสือค้ำประกัน โดยอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารต่างประเทศนั้น ๆ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
  • ผู้ขอออกหนังสือค้ำประกันร่วมต้องมีวงเงินสินเชื่อเพื่อการออกหนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศกับธนาคารก่อน จึงจะสามารถออกหนังสือค้ำประกันได้
เอกสาร
​​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

หนังสือค้ำประกันร่วมคืออะไร ?

หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารในประเทศของผู้รับประโยชน์หรือคู่ค้าที่มีความคุ้นเคยเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้โดยตรง ซึ่งหนังสือที่ออกจากธนาคารต่างประเทศนี้จะอยู่ภายใต้หนังสือค้ำประกันจากธนาคารกสิกรไทย

ทำไมต้องใช้หนังสือค้ำประกันร่วม ?

เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับประโยชน์และคู่ค้าของคุณในต่างประเทศให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากธนาคารท้องถิ่นของผู้รับประโยชน์ได้โดยตรง หากผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

หากทำหนังสือค้ำประกันร่วมไปแล้ว ประเทศคู่ค้าเกิดสงครามจะยังค้ำประกันต่อหรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในหนังสือค้ำประกัน

การค้าต้องมีมูลค่าเท่าไร จึงจะทำหนังสือค้ำประกันได้ ?

ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารต่างประเทศที่เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์

​​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left