Middle|Left Green

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

​​​​​​คุ้มครองหม้อกำเนิดไอน้ำ
หรือถังอัดความดัน
จากการระเบิดหรือยุบแฟบ

HtmlBlock
11
Padding

คุ้มครองทั้ง 2 ทาง

 
 

หม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

จากการระเบิดและยุบแฟบ

 
 

ความเสียหายที่เกิดกับผู้อื่น

ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

Black
Middle|Left
Left
 

ตัวอย่างข้อยกเว้น

 1. การชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการสึกหรอ
 2. ความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยธรรมชาติอื่น ๆ
 3. การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การกระทำเจตนาร้าย
 4. ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย นิวเคลียร์ กบฏ จลาจล นัดหยุดงาน​

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • รายละเอียดหม้อกำเนิดไอน้ำ รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง
 • ประวัติความเสียหายย้อนหลัง
 • รูปถ่ายหม้อกำเนิดไอน้ำ
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ทุนประกันภัย (มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน Replacement)
 • ใบรับรองความปลอดภัยของหม้อกำเนิดไอน้ำ
 • การบำรุงรักษา
Black
Middle|Left
Left
 
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัท

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left