Middle|Left White

บริการข้อมูลรายงานอิเล็กทรอนิกส์

​​​บริหารธุรกิจคล่องตัว
อัพเดตทุกความเคลื่อนไหว
ผ่านออนไลน์

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ธนาคารดูแลข้อมูลทางการเงินให้
ลูกค้านำข้อมูลไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย

ใช้​ข้อมูลได้ง่าย มีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ ทั้ง Text File, PDF และ CSV


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
เอกสาร
ขั้นตอนการสมัคร
 1. บริษัทแจ้งความประสงค์ยื่นคำขอใช้บริการ / เปลี่ยนแปลง บริการข้อมูลรายงานอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทยผ่านทางธนาคารหรือผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัท โดยกรอกรายละเอียดในคำขอใช้บริการพร้อมลงลายมือชื่อ และ / หรือ ประทับตรายางบริษัทและส่งหลักฐานให้ธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณา
 2. เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะทำการลงทะเบียนข้อมูลเข้าระบบ
 3. ธนาคารทำหนังสือแจ้งบริษัทเมื่อลงทะเบียนข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดส่ง Decryption Software และ Private Key ที่ใช้ถอดรหัสข้อมูลให้กับทางบริษัทลูกค้า

Black
Middle|Left
Left

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล(ออกไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในประเทศไทย และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กิจการร่วมค้า

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ของทุกนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์

 • ใบอนุญาตจัดตั้ง(คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานฑูต/สถานกงสุล

 • หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานฑูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า

 • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (บอ.3)
 • รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดปัจจุบันที่รับรองโดยนายทะเบียน
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาทำการค้า

 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับร้านค้า/บุคคลธรรมดาทำการค้า)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

None
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กับบริษัทช่องทางไหน ?
​ทางอีเมลของผู้รับที่บริษัทระบุไว้ โดยไม่ต้อง Login เข้าระบบ
มีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?
​มี โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของข้อมูลเป็นรายเดือน
จะส่งข้อมูลให้ลูกค้าของบริษัทอย่างไร ?
​บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ได้จากธนาคารไปประมวลผลและส่งให้กับลูกค้าของบริษัทได้
ข้อมูลที่จะรายงานมีอะไรบ้าง ?
​รายงานที่สามารถเลือกได้ เช่น รายงาน Bill Payment รายงาน Special Cheque Collection รายงานเงินสกุลต่างประเทศ และข้อมูล Statement
ใครสามารถขอข้อมูลได้บ้าง ?
​บริษัทที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยและเดินบัญชีกับธนาคาร​


 

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ

​ ​ ​​ คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Report Management System (RMS)​​​​ ​ ​​
Black
Middle|Left
Left
FAQ
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กับบริษัทช่องทางไหน ?
​ทางอีเมลของผู้รับที่บริษัทระบุไว้ โดยไม่ต้อง Login เข้าระบบ
มีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?
​มี โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของข้อมูลเป็นรายเดือน
จะส่งข้อมูลให้ลูกค้าของบริษัทอย่างไร ?
​บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ได้จากธนาคารไปประมวลผลและส่งให้กับลูกค้าของบริษัทได้
ข้อมูลที่จะรายงานมีอะไรบ้าง ?
​รายงานที่สามารถเลือกได้ เช่น รายงาน Bill Payment รายงาน Special Cheque Collection รายงานเงินสกุลต่างประเทศ และข้อมูล Statement
ใครสามารถขอข้อมูลได้บ้าง ?
​บริษัทที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยและเดินบัญชีกับธนาคาร​


 


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left