https://www.kasikornbank.com/th/personal/creditcard/pages/kbank-onesiam.aspx#apply
Middle|Left White

สมัครบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 
​​
HtmlBlock
 
PaddingBlack
Middle|Left
Left

​​​

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 ต.ค. 62-15 ก.พ. 63


รายละเอียดโปรโมชั่น : สมัครบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท

ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยบัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
และรับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 2,000 บาท เมื่อมีการใช้บริการ SmartPay by Phone ที่ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป แบบมีดอกเบี้ย และเลือกระยะเวลาแบ่งจ่าย 6 เดือนหรือ 10 เดือน ภายใน 45 วันหลังบัตรอนุมัติ

เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก หรือบัตรเสริมรายใหม่ใบแรกของบัตรเครดิตกสิกรไทย (ไม่เคยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)​


เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยบัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก โดยต้องไม่เคยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาทเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ
 • รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 2,000 บาท เมื่อมีการใช้บริการ Smart Pay by Phone ที่มียอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายสะสมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน หลังบัตรอนุมัติ และเลือกระยะเวลาแบ่งจ่าย 6 หรือ 10 เดือน และนับยอดเฉพาะรายการที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
 • ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย ยอดแบ่งจ่าย 20,000 บาท เลือกแบ่งจ่าย 6 เดือน ดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน ยอดชำระต่อเดือน 3,491.33 บาท   (คำนวณจาก 20,000/6 = 3,333.33 บาท  รวมกับดอกเบี้ยต่อเดือน 20,000*0.79% = 158 บาท) รวมยอดดอกเบี้ยที่จ่าย 6 เดือน 948 บาท (158 x 6 เดือน)
 • จำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ และ จำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน สำหรับรายการใช้บริการ Smart Pay by Phone ทุกรายการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง 

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน

 • ธนาคารจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายและหรือมียอดแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารโอนเครดิตเงินคืน

 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้


เงื่อนไขบริการ Smart Pay by Phone
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/เซลส์สลิป และเมื่อคำนวณเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน โดยแจ้งความประสงค์หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคารแล้ว และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งจ่ายได้ 6 หรือ 10 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน คำนวณแบบ Flat Rate ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับระยะเวลาแบ่งจ่ายที่ 6 เดือน เท่ากับ 16.07% ต่อปี และที่ 10 เดือน เท่ากับ 16.88% ต่อปี
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องไม่เป็นยอดที่เกิดจากการใช้วงเงินชั่วคราว ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการแบ่งจ่ายภายหลัง หากตรวจสอบพบว่ายอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการเป็นยอดที่เกินจากวงเงินปกติ
 • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ
 • รายการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขบริการ คือ รายการใช้จ่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่เข้าเงื่อนไขบริการ คือ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการแบ่งจ่าย KBank Smart Cash, KBank Smart Pay, การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 6 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนจะถูกเรียกเก็บคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายในแต่ละเดือน
 • การอนุมัติรายการ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ ไม่ยกเว้นดอกเบี้ย (Installment Fee) ที่ธนาคารเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบปัจจุบันของผู้ถือบัตร
 • ในกรณียกเลิกบัตร ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวนทันที
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก
​​
เงื่อนไขรวม​
 • ​เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • นาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ​​สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left