Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ K SME Care รุ่น 24

สมัครเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ K SME Care รุ่น 25

  • จังหวัดที่ท่านสะดวกเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลอื่นๆ

  • ท่านทราบข่าวโครงการนี้จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  • ท่านมีความสนใจบริการด้านการเงินของทางธนาคารกสิกรไทยหรือไม่

  • การเข้าร่วมอบรม ธนาคารฯไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม แต่ผู้เข้าอบรมที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของรุ่น ท่านละ 10,000 บาท

เพิ่อความปลอดภัยกรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"


บริการทุกระดับประทับใจ