Middle|Left Green

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับนิติบุคคลพิเศษ

​​​​​​​​​​​​​​​ลูกค้านิติบุคคลหมุนเวียนบัญชีระหว่างวันได้สะดวกยิ่งขึ้น

พร้อมรับดอกเบี้ยที่ผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์ปกติ​ ​

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ได้รับ​ผลตอบแทนที่ดี เมื่อรักษายอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามระยะเวลาที่เลือก

เลือกฝากได้ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป 14 วันขึ้นไป หรือ 30 วันขึ้นไป อีกทั้งยังฝากเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวน โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกับธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

คำนวณ​ดอกเบี้ยรายวัน

เมื่อ อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นหรือปรับลง จะมีผลต่อการคำนวณทันที โดยจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

ใช้เป็นหลักประกันได้

ในการนำไปขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม
 • ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 50 บาท / เดือน (เฉพาะกรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท)
 • ค่าสมุดคู่ฝากในกรณีสมุดหาย 50 บาท / เล่ม
 • ฝาก - ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ด้วยสมุดคู่ฝากผ่านเคาน์เตอร์สาขา ร้อยละ 0.10 ของเงินที่ฝาก - ถอน (ต่ำสุด 10 บาท) และค่าคู่สาย 20 บาท / รายการ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

การเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บริษัท จำกัด (บจก.) / บริษัท มหาชน จำกัด (บมจ.)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) หรือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ. 4) กรณีมีแก้ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
   ​(กรณีไม่ใช่กรรมการซึ่งลง​ชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • งนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 และประทับตราบริษัท (กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและป ระทับตรา)ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
  ตัวอย่างกรรมการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสง​ค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card​ (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. รายการจดทะเบียน (หส. 2) ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 3. ​หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน(กรณีไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • ลงนามรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) และประทับตราห้างหุ้นส่วน ​(กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและประทับตรา)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้
 1. หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
  ตัวอย่างหุ้นส่วนผู้จัดการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร​​
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามหนังสือรับรองข้อ 2
 4. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด​

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด สหภาพแรงงาน วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สโมสร

เอกสารของนิติบุคคล

 1. เอกสารแสดงการจัดตั้ง/การจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งรับรองความเป็นนิติบุคคล
 2. เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล เช่น ประธาน คณะกรรมการ กรรมการ เป็นต้น
 3. ข้อบังคับ
 4. เอกสารที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
 5. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน (กรณีไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (กรณีระบุให้ลงนามและประทับตรา) ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

นิติบุคคลประเภทอื่นๆ (โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด มัสยิด คริสตจักร หน่วยงานราชการ ฯลฯ)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. เอกสารแสดงการจัดตั้ง/การจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด​ ซึ่งรับรองความเป็นนิติบุคคล
 2. เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล เช่น กรรมการ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี เจ้าอาวาส เป็นต้น
 3. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน (กรณีไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท ยกเว้นหน่วยงานราชการไม่ต้องผนึกอากรแสตมป์)
  • ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (กรณีระบุให้ลงนามและประทับตรา)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร​ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด (ถ้ามี)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

มีเอกสารที่ต้องใช้นอกเหนือจากนี้หรือไม่ ?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-8888822 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ของคุณ หรือ สาขาใกล้คุณ

ระยะเวลาลงทุนขั้นต่ำกี่วัน ? และเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่ ?

ระยะเวลาลงทุนขั้นต่ำ 7 วัน และเงินฝากขั้นต่ำ 50 ล้านบาท กรณีถอนก่อนกำหนดลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์นิติบุคคลทั่วไปแทนสำหรับเงินฝากทั้งจำนวน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ณ วันนั้น

สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝากได้หรือไม่ ?

เบื้องต้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝากได้ ถ้าลูกค้าประสงค์ปรับเปลี่ยน จำเป็นต้องยกเลิกระยะเวลาการฝากเดิม และดำเนินการฝากระยะเวลาฝากใหม่แทนโดยเริ่มต้นวันฝาก ณ วันที่ลูกค้าแจ้งความจำนงปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝาก


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left