Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม​)​

นโยบายการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
2566 2567 2568
2569
การเป็นธนาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากการดำเนินงานของธนาคารเป็นศูนย์ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)
  • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (เทียบกับปีฐาน 2563)
ร้อยละ 12.6 ร้อยละ 16.8 ร้อยละ 21 ร้อยละ 25.2
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารให้สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศไทย และดำเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญในมิติของสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยสินเชื่อโดยจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นไปได้ให้รวดเร็วขึ้น
  • จำนวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ Glidepaths และ / หรือ Sector strategy
2 2 2 2
การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการให้สินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  • การสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
25,000 ล้านบาท 25,000 ล้านบาท 25,000 ล้านบาท 25,000 ล้านบาท
การให้บริการที่มากกว่าบริการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
  • ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ Beyond banking solution
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

​​

บริการทุกระดับประทับใจ