Middle|Center Green

ธุรกิจหลักทรัพย์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ดูแลและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์แทนคุณ

สะดวก ปลอดภัย โปร่งใส มั่นใจได้ ทุกขั้นตอนได้รับการดูแลและจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ​​​

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​รับฝากทรัพย์สิน

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
นายทะเบียนหลักทรัพย์
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​กองทุน

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

​โครงการเงินกู้ร่วม​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​หุ้นกู้​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

บริการรับฝากทรัพย์สิน

ฝากทรัพย์สินของคุณไว้กับมืออาชีพ ซื่อสัตย์ ปลอดภัย ไร้กังวล

รับฝากทรัพย์สินผ่านระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะลงทุนหลักทรัพย์ประเภทใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Black
Middle|Left
Left
​​​รายละเอียดบริการ

ปลอดภัย มั่นใจได้ ติดต่อสะดวก

 • ปลอดภัยด้วยระบบงานรับฝากทรัพย์สินที่ทันสมัย
 • มั่นใจกับการได้รับความเห็นชอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • รับข้อมูลรายงานสะดวก ติดต่อผู้ดูแลทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายช่องทาง ทั้ง K-Agent & Securities Services, SWIFT หรืออีเมลและแฟกซ์

รับฝากทรัพย์สินหลากหลาย และครอบคลุมทั่วโลก

 • รับฝากทรัพย์สินมากมายหลายประเภท ฝากได้ทั้งนักลงทุนสถาบันและบุคคลธรรมดา
 • ครอบคลุมทั่วโลก ทั้งนักลงทุนในประเทศที่ต้องการลงทุนหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการลงทุนหลักทรัพย์ไทย​​​

หมายเหตุ: ​​เงื่อนไขบริการและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินกับผู้รับบริการ

​​
HtmlBlock
21
Padding
 
 

บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์

ลดความยุ่งยากในการจัดทำฐานข้อมูลด้วยบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ครบวงจร

พร้อมระบบเก็บรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามประกาศกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


Black
Middle|Left
Left
​รายละเอียดบริการ

 • ให้บริการทั้งประเภทพันธบัตรและหุ้นกู้
 • รับจดแจ้ง จำนำ อายัด เพิกถอน และออกใบหุ้นใหม่หากสูญหาย
 • โอนเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น หรือแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ อย่างฉับไว ทันใจ
 • จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น ในรูปแบบเช็คและเงินโอนเงินเข้าบัญชี
 • มั่นใจได้ในประสบการณ์และการจัดการที่ยาวนานกว่า 10 ปี
 • สะดวก สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาใก​ล้คุณ

หมายเหตุ: เงื่อนไขบริการและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามสัญญาบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์

 

HtmlBlock
31
Padding
 
 

บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน

ให้งานหลังการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบที่ทันสมัย ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย มหาวิทยาลัย และกลุ่มลูกค้านิติบุคคลอื่น ๆ

Black
Middle|Left
Left

 

​รายละเอียดบริการ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้ระบบจัดการที่ทันสมัย

 • สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือคำสั่งอื่น ๆ ของลูกค้า และบันทึกเข้าระบบงานเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สิน
 • ระบบงานปฏิบัติการจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว และทันสมัย
 • รูปแบบการจัดทำรายงานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • วิธีการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีรองรับการลงทุนที่หลากหลาย
 • ตรวจสอบรายงานแสดงรายการทรัพย์สิน รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ งบการเงิน และรายงานอื่น ๆ ผ่านระบบ K-Agent & Securities Services บนเว็บไซต์ของธนาคารได้ทุกเวลา

ให้บริการจัดการกองทุนอย่างครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • ควบคุมและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือนโยบายการลงทุน โดยบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจ
 • บริการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้เป็นไปตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำระบบงานบัญชี ควบคุมให้การจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน และจัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี

 

HtmlBlock
32
Padding
 
 

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ถูกต้อง โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหน่วย

ดูแลให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนและรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

Black
Middle|Left
Left

รายละเอียดบริการ

 • โปร่งใสด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากทรัพย์สินของธนาคารและตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าทุก 6 เดือน
 • มั่นใจได้ ผ่านหลักเกณฑ์ของผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 • สะดวก ด้วยบริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement) กับคู่ค้าของผู้ฝาก
 • สอบทานยอดคงเหลือของหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย จำกัดกับทะเบียนทรัพย์สินไร้ใบในระบบงานของธนาคารทุกวัน
 • รับข้อมูลรายงานสะดวก ติดต่อผู้ดูแลทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายช่องทาง ทั้ง K-Agent & Securities Services, SWIFT หรืออีเมลและแฟกซ์
 • บริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ให้บริการได้ทั้งกองทุนที่ลงในประเทศและต่างประเทศ, บริการมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting), การขอคืนภาษี (Tax Reclaim) เป็นต้น

หมายเหตุ: เงื่อนไขบริการและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริการแก่บริษัทจัดการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร

​ประเภทลูกค้าที่สามารถใช้บริการได้

 • กองทุนรวมทั่วไป
 • กองทุนรวมพิเศษ
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ​ 

HtmlBlock
41
Padding
 
 

บริการตัวแทนสินเชื่อโครงการเงินกู้ร่วม

อำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อ ลดความซ้ำซ้อนในการติดต่อระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

ตลอดจนควบคุมการเบิกถอนและชำระเงินกู้ของโครงการให้เป็นไปตามสัญญา

Black
Middle|Left
Left

รายละเอียดบริการ

 • ดูแลให้การเบิกถอนและชำระคืนเงินกู้ ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา
 • เชี่ยวชาญรายละเอียดของสัญญาเงินกู้ร่วม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าจากธุรกิจที่หลากหลาย
 • ให้คำปรึกษาที่น่าเชื่อถือ 

HtmlBlock
42
Padding
 
 

บริการตัวแทนหลักประกันโครงการเงินกู้ร่วม

ดูแลและควบคุมหลักประกันแทนผู้ให้กู้

ตลอดจนควบคุมการใช้จ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามสัญญา


Black
Middle|Left
Left

รายละเอียดบริการ

 • ประสานงานในการดำเนินการจดจำนำ / จำนองหลักประกัน และจัดเก็บเอกสารนิติกรรมสัญญาหลักประกัน
 • ดูแลและควบคุมหลักประกันรวมทั้งบัญชีเงินฝากต่าง ๆ
 • ควบคุมการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย และการสำรองเงินชำระหนี้ของโครงการให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
 • ควบคุมหลักประกันที่เป็นบัญชีเงินฝาก กรณีผู้กู้มีปัญหาไม่สามารถชำระเงินกู้ได้
 • ดำเนินการจดแจ้งจำนำตราสารหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ กรณีที่ผู้กู้นำเงินในบัญชีฝากไปลงทุนจัดทำรายงาน

หมายเหตุ: เงื่อนไขบริการและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนหลักประกันโครงการเงินกู้ร่วมแต่ละโครงการ 

HtmlBlock
51
Padding
 
 

บริการผู้แทนถือหุ้นกู้

ดูแลผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นกู้

ประสานงานระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมดูแลทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกัน


Black
Middle|Left
Left

รายละเอียดบริการ

 • รับและดูแลหลักประกันจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงการออกหุ้นกู้ในรูปแบบการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
 • ดูแลการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถูกต้องและตรงตามกำหนด
 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในการตรวจดูงบการเงินและรายงานประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้
 • ให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขบริการและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนหลักประกันโครงการเงินกู้ร่วมแต่ละโครงการ 

None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left