ผลการดำเนินการที่พิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นบริการ
ที่ช่วยดูแลแผนการลงทุนให้มีโอกาสไปถึงเป้าหมายการลงทุน

แม้คุณไม่มีเวลาติดตาม ยืนยันจากผลการดำเนินการ
ที่ผ่านมา
เอาอยู่แม้ในภาวะตลาดผันผวน
กับผลตอบแทนที่ยังคงมีโอกาสเติบโต

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน
ผลตอบแทนย้อนหลัง

  1. จากข้อมูลของแผนการลงทุนจากบริการ
    Wealth PLUS แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนย้อนหลัง
    1 ปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก
  2. ถึงแม้ในช่วงที่เผชิญกับสถาณการณ์ Covid19 พอร์ตที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมีผลการดำเนินติดลบทุกแผน โดยเฉพาะแผน CRR8 ที่ติดลบสูงสุดถึง -26.92% สามารถทำผลงานกลับมาเป็นบวกได้ทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี

ที่มา: ลูกค้าที่มีการลงทุนใน Wealth PLUS ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 64

ที่มา: ลูกค้าที่มีการลงทุนใน Wealth PLUS ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 64

หมายเหตุ

  • ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 19 ถึง 30 มิ.ย. 21
  • ผลการดำเนินงานยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front End)
บริการทุกระดับประทับใจ