ฟรี! ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมรับเกียรติบัตร เพียงมี K PLUS และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฟรี! ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมรับเกียรติบัตร เพียงมี K PLUS และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

TCAS on TOUR
by KPLUS

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1/5

ขั้นตอนที่ 1/5

เข้าแอป K PLUS และ
กด “สแกนจ่าย/รับ”

ขั้นตอนที่ 2/5

ขั้นตอนที่ 2/5

“สแกน QR Code” บน
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ขั้นตอนที่ 3/5

ขั้นตอนที่ 3/5

กด “อนุญาต”

ขั้นตอนที่ 4/5

ขั้นตอนที่ 4/5

กรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 5/5

ขั้นตอนที่ 5/5

ลงทะเบียนสำเร็จ

เข้าสู่โครงการ TCAS on TOUR by K PLUS

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่
วันที่ 22 ก.ค. 66 เป็นต้นไป)

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มี K PLUS

ฟรี! ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมรับเกียรติบัตร เพียงมี K PLUS และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ TCAS on TOUR by K PLUS