สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ถึง 31 ธันวาคม 2566

e-coupon-starbuck e-coupon-starbuck

รับ Starbucks e-Coupon

มูลค่า 100 บาท*

เมื่อผูกบัญชีเงินฝาก KBank กับ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครั้งแรก

สำหรับลูกค้าไม่มีบัญชี KBank

เปิดบัญชีออนไลน์
เงื่อนไขโปรโมชัน
 • โครงการส่งเสริมการขายบริการหักบัญชีอัตโนมัติ Online Direct Debit (ODD) (“โครงการ”) สำหรับเฉพาะลูกค้าใหม่ของธนาคาร (“ลูกค้า”) ที่ยังไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“บัญชีเงินฝาก”) เข้ากับ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (“บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์”)
 • สำหรับลูกค้าที่ทำการผูกบัญชีเงินฝาก เข้ากับ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS สำเร็จ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (“ระยะเวลาโครงการ”)
 • ในการผูกบัญชีเงินฝาก เข้ากับ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และสหกรณ์ออมทรัพย์
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ ตามที่กำหนดใน ข้อ 1 , ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น (“เงื่อนไขโครงการ”) ครบถ้วนแล้ว และได้กดรับสิทธิบนแอปพลิเคชัน K PLUS ภายในระยะเวลาในข้อ 6. แล้วนั้น จะได้รับ Code ส่วนลดของ STARBUCK มูลค่า 100 บาท (“ของสมนาคุณ”)
 • ในการส่งมอบของสมนาคุณให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน KPLUS เพื่อกดรับสิทธิของสมนาคุณ
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่ผูกบัญชีเงินฝากเข้ากับบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ สำเร็จ และปฎิบัติตามเงื่อนไขโครงการครบถ้วน โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน K PLUS ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิของสมนาคุณบนแอปพลิเคชัน K PLUS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิไม่ขอรับของสมนาคุณ
 • กรณีธนาคารส่งข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้า ตามเงื่อนไขในข้อ 6. ข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าไม่กดรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวในข้อ 6. ข้างต้น ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร หรือนอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ธนาคารจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิไม่รับของสมนาคุณดังกล่าว
  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ลูกค้าจะต้องยังคงสถานะการเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน K PLUS และยังคงผูกบัญชีเงินฝากเข้ากับบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบกับจะต้องไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการ ทั้งนี้ หากภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามเงื่อนไขโครงการ ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบของสมนาคุณ ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการที่ปฎิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น โดยจำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 รายลูกค้า ตลอดระยะเวลาโครงการนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ และการยกเลิกโครงการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนของสมนาคุณให้แก่บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ Online Direct Debit (ODD) และบริการ KPLUS จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • โครงการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center telephone02-8888888

คำถามที่พบบ่อย

การผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยเข้ากับบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มีประโยชน์อย่างไร?

ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ ใช้บริการ ฝาก/ถอนเงิน ผ่านแอปพลิเคชันของสหกรณ์ฯ สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องไปทำรายการเองที่สาขาสหกรณ์ฯ อีกทั้งไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ

ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่สามารถ ผูกกับบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่าน K PLUS เป็นประเภทใดได้บ้าง?

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท ที่ถูกเพิ่มไว้บน K PLUS เรียบร้อยแล้ว ทั้งบัญชีประเภทที่มีสมุดบัญชี หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)

หากต้องการสมัคร K PLUS พร้อมเปิดบัญชี K-eSavings ลูกค้าสามารถไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ไหนได้บ้าง?

นำบัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้ฟรี ที่จุด K CHECK ID เช่น ตู้ ATM กสิกรไทย/7-Eleven/Big C

ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon เมื่อไหร่ และสามารถนำไปใช้งานอย่างไร?

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ผูกบัญชี KBank ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ลูกค้าจะได้รับ e-Coupon ผ่านข้อความแจ้งเตือน (notification) บน K PLUS โดยจะส่งให้หลังครบกำหนดโครงการ ภายใน วันที่ 31 ต.ค. 2566 และต้องกดรับสิทธิ์ผ่านข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2566 หลังจากกดรับสิทธิ์แล้ว คูปองหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และสามารถใช้งานโดย แสดง QR Code หรือ Barcode รหัสคูปอง ต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ทุกสาขา

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ผูกบัญชี KBank ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ลูกค้าจะได้รับ e-Coupon ผ่านข้อความแจ้งเตือน (notification) บน K PLUS โดยจะส่งให้หลังครบกำหนดโครงการ ภายใน วันที่ 31 ม.ค. 2567 และต้องกดรับสิทธิ์ผ่านข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2567 หลังจากกดรับสิทธิ์แล้ว คูปองหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และสามารถใช้งานโดย แสดง QR Code หรือ Barcode รหัสคูปอง ต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ทุกสาขา

หากมีคำถามเกี่ยวกับแอปฯ หรือ บัญชีของสหกรณ์ฯ

สามารถติดต่อสอบถามที่ Contact Center สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล: 02-4447741-3, 02-4197543-5, 02-4198363-4