Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Family Wealth Planning Services

บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์ครอบครัว

​​​​​​​​​​​​​​​
 

KBank Private Banking

 

ได้ผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารสินทรัพย์ครอบครัวจาก Lombard Odier พันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง เพื่อให้เข้ากับบริบท และรูปแบบการบริหารสินทรัพย์ครอบครัวในสังคมไทย รังสรรค์เป็นบริการ Family Wealth Planning เฉพาะตัวของเรา ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าคนไทยมากที่สุด                    

บริการบริหารสินทรัพย์ครอบครัวคือบริการให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ ของลูกค้าและครอบครัวใน 6 หัวข้อ ดังนี้  

01

การวางแผน

ความต่อเนื่อง และกติกาของครอบครัว

กำหนดหลักเกณฑ์ กติกา รวมไปถึงการจัดทำ “ธรรมนูญครอบครัว” เพื่อให้ครอบครัวมีข้อตกลงในเรื่องต่างๆ อาทิ สิทธิ หน้าที่ และการตัดสินใจร่วมกันที่ชัดเจน ช่วยลดความขัดแย้ง และสามารถรักษา ส่งต่อธุรกิจ มรดก ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ จากรุ่นสู่รุ่น และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

01

การวางแผน

ความต่อเนื่อง และกติกาของครอบครัว

กำหนดหลักเกณฑ์ กติกา รวมไปถึงการจัดทำ “ธรรมนูญครอบครัว” เพื่อให้ครอบครัวมีข้อตกลงในเรื่องต่างๆ อาทิ สิทธิ หน้าที่ และการตัดสินใจร่วมกันที่ชัดเจน ช่วยลดความขัดแย้ง และสามารถรักษา ส่งต่อธุรกิจ มรดก ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ จากรุ่นสู่รุ่น และเติบโตได้อย่างยั่งยืน


 

02

การวางแผน  

การบริหารความเสี่ยงของครอบครัว

ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ ของครอบครัวที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์เช่น ความเสี่ยงด้านภาษี​ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินครอบครัวในอนาคต เพื่อวางแผนการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยง เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ประกอบการวางแผน

 
 
 


03

การวางแผน  

โครงสร้างการถือครองทรัพย์สิน

แนะนำการถือครองสินทรัพย์ประเภท​​ต่​างๆ ​ของครอบครัว ให้เป็นไปตามโจทย์ที่ครอบครัวกำหนด เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการวางแผนภาษีไปพร้อมกัน

 
 
 
 
 

04

การวางแผน

การสืบทอดกิจการและทรัพย์สิน

แนะนำการส่งต่อสินทรัพย์ และกิจการ รวมถึงวางแผนการจัดการมรดก และภาษีต่างๆ​​​​ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการเกิดความขัดแย้งในครอบครัว ธุรกิจครอบครัวส่งผ่านได้อย่างราบรื่น และวางแผนภาษีไปพร้อมกัน

 
 
 
 
 
 

05

การวางแผน  

การทำสาธารณกุศล

ให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำสาธารณกุศลของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค หรืิอการจัดตั้งองค์กร เพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินการทำสาธารณกุศล และสั่งสมความดี และชื่อเสียงให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
 

 
 

06

การจัดตั้ง
 

สำนักงานครอบครัว

ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการช่วยครอบครัวจัดตั้งสำนักงานครอบครัว (Family ​Office) เพื่อจัดการกิจธุระของครอบครัวในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการเรื่องทั่วไป การจัดการตามธรรมนูญครอบครัว การลงทุน หรือเรื่องอื่นใดที่ครอบครัวกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานครอบครัว​
 


ติดต่อเรา

KBank Private Banking

สนใจบริการ KBank Private Banking

บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก
และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

*ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อติดต่อ นำเสนอ และ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ท่านสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Investment Advisory

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Real Estate Advisory Services