Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Exclusive

Family Wealth Planning Outlook 2023

28 เมษายน 2566

โรงแรม Capella Bangkok

​​​​KBank Private Banking  จัดงาน Family Wealth Planning Outlook 2023 หัวข้อ  รับมือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและภาษีที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของครอบครัว เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศ ทำให้ลูกค้ากลุ่มบุคค​ลสินทรัพย์สูงเ​กิดความตื่นตัวในการวางแผนทรัพย์สินครอบครัวและต้องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านภาษีมากยิ่งขึ้น และภาษีที่ดินปี 2566 ที่ส่งผลกระทบต่อการครอบครองที่ดินของลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง รวมถึงการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อลดอัตราภาษี หรืออาจได้รับการยกเว้นภาษีหากร่วมกับภาครัฐเพื่อนำที่ดินออกมาใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ เป็นต้น​​

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Family Wealth Planning Services

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Real Estate Advisory Services