12 ก.ย. 60

เจาะลึกประกันยูนิตลิงค์ ตัวช่วยวางแผนการเงิน

คะแนนเฉลี่ย

ประกัน

​​​​​เจาะลึกประกันยูนิตลิงค์ ตัวช่วยวางแผนการเงิน​


​          ทุกวันนี้ ประกันชีวิตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อการวางแผนการเงิน ไม่ว่าเป็นการคุ้มครองครอบครัว การลดหย่อนภาษี หรือการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคต เช่น แผนการศึกษาของลูก แผนเกษียณของตนเอง โดยบริษัทประกันก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของประกันชีวิตให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำประกันของลูกค้าให้มากที่สุด ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ “ยูนิตลิงค์” เป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ทำประกันได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากกองทุนรวมที่ตนเองเป็นผู้เลือกลงทุน ทั้งนี้ ยูนิตลิงค์มีความแตกต่างจากการทำประกันชีวิตแบบทั่วไปและการลงทุนในกองทุนรวมโดยตรงอย่างไร มีข้อดี ข้อด้อย อะไรบ้าง และตัวเราเหมาะกับยูนิตลิงค์หรือไม่ K-Expert มีข้อมูลมาฝากค่ะ


          “ยูนิตลิงค์” เกิดจากการผสมผสานระหว่าง “ประกันชีวิต” ที่ให้ความคุ้มครอง และ “กองทุนรวม” ที่ให้ผลตอบแทน โดยเบี้ยประกันส่วนที่เป็นการลงทุนนั้น ผู้ทำประกันสามารถเลือกกองทุนรวมที่จะลงทุนได้เองภายใต้ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมที่บริษัทประกันคัดเลือกมาให้ สำหรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ประกันชีวิตแบบทั่วไป และกองทุนรวม เป็นอย่างไรนั้น สามารถสรุปได้ดังตาราง


​​
​​ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์​​
​​ประกันชีวิตแบบทั่วไป​
​​กองทุนรวม​
​​ความคุ้มครองชีวิต 
​ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
​​เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมากกว่าตามที่ระบุในกรมธรรม์​
​ไม่มีความคุ้มครอง ได้เพียงมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน​
นโยบายการลงทุน (ส่วนการลงทุน)​
​สามารถลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันคัดเลือกมาให้โดยผู้ทำประกันสามารถเลือกกองทุนรวมให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดหวัง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
​ไม่สามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ บริษัทประกันจะเป็นผู้ลงทุนเอง โดยมักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ​
​​สามารถลงทุนในกองทุนรวมได้อิสระ ตามผลตอบแทนที่คาดหวัง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้​
​ผลตอบแทน (ส่วนการลงทุน)
​อัตราผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับกองทุนรวมที่เลือกลงทุน อาจกำไรหรือขาดทุนก็ได้
​​อัตราผลตอบแทนหรือเงินคืนมักกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน
​​อัตราผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับกองทุนรวมที่เลือกลงทุน อาจกำไรหรือขาดทุนก็ได้​
​​สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
​ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) ไม่เกิน 1 แสนบาท (รวมเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปและเบี้ยประกันสุขภาพ)
​เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1 แสนบาท​ (รวมเบี้ยประกันสุขภาพ)
​ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)  และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)​
​การเปิดเผยค่าใช้จ่าย
​แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมด​
​ไม่แสดงค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน
​แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมด​
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 63          เมื่อเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ประกันชีวิตแบบทั่วไป และกองทุนรวมแล้ว ก่อนจะตัดสินใจว่า ยูนิตลิงค์เหมาะกับตัวเราหรือไม่ อยากให้พิจารณาถึงข้อดีข้อด้อยด้วย​


ข้อดี​
​ข้อด้อย​
- เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
          ผู้ทำประกันสามารถ “กำหนดนโยบายการลงทุน” ได้เองตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากรับความเสี่ยงหรือโอกาสขาดทุนได้สูง สามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนรวมหุ้น ซึ่งมีโอกาสรับผลตอบแทนสูง

- มีความยืดหยุ่น
          ผู้ทำประกันสามารถ “กำหนดสัดส่วนระหว่างส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุน” โดยปรับเพิ่ม/ลดส่วนความคุ้มครองและส่วนการลงทุนได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต เช่น มีส่วนความคุ้มครองสูงช่วงสร้างครอบครัว เมื่อใกล้เกษียณ ก็เพิ่มส่วนการลงทุนให้มากขึ้น

- ถอนเงินลงทุนออกบางส่วนได้ 
          เบี้ยประกันที่เป็นส่วนการลงทุน ซึ่งนำไปลงทุนในกองทุนรวม หากผู้ทำประกันมีความจำเป็น หรือต้องการใช้เงิน สามารถ “ถอนเงินลงทุนออกบางส่วนได้ โดยยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง” ตราบใดที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่คงเหลือเพียงพอในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรมธรรม์​
​​- ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินคืนที่แน่นอน
​          ยูนิตลิงค์ “ไม่มีการการันตีผลตอบแทน หรือกำหนดจำนวนเงินคืนที่แน่นอน” ต่างจากประกันชีวิตแบบทั่วไปที่กำหนดเลยว่า ปีไหนจะได้เงินคืนเท่าไร ซึ่งผู้ทำประกันต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง คือ มีโอกาสขาดทุนที่ทำให้มูลค่ากรมธรรม์ลดลงได้

- เลือกกองทุนรวมได้จำกัด
          แม้ว่ายูนิตลิงค์จะเปิดโอกาสให้ผู้ทำประกันกำหนดนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ทำประกันสามารถ “ลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวม​ที่บริษัทประกันกำหนดหรือคัคเลือกมาให้” เท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 63


​​​          จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ยูนิตลิงค์เหมาะกับผู้ที่ต้องการกำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนได้ตามความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต และบริหารเงินในส่วนการลงทุนได้เองตามผลตอบแทนที่คาดหวังหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แม้จะมีข้อจำกัดให้ผู้ทำประกันเลือกได้เฉพาะกองทุนรวมที่บริษัทประกันคัดเลือก แต่ข้อจำกัดดังกล่าว ก็อาจเป็นข้อดี คือ ช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหากองทุนรวมด้วยตัวเอง

  ​        แม้ว่ายูนิตลิงค์จะมีเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ทำประกันที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากประกันชีวิตรูปแบบเดิม แต่ยูนิตลิงค์ก็คือประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่หัวใจสำคัญคือ “ความคุ้มครอง” ดังนั้น หากตัดสินใจทำประกัน​ยูนิตลิงค์ก็ควรเน้นที่ความคุ้มครองเป็นหลักมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยอยากให้มองว่า กำไรหรือผลตอบแทนที่สูงขึ้นเป็นโอกาสที่เพิ่มเข้ามามากกว่า


คำเตือน *โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
ให้คะแนนบทความ

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย