Middle|Center Green

สินเชื่อ SME อเนกประสงค์

เงินกู้ทำธุรกิจ ผ่อนสบาย OK


ซื้อขายเงินสดก็กู้ได้ อนุมัติง่าย
ใช้เงินได้ตามใจ แค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 15 ปี
(เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี โดยพิจารณาตามอายุของผู้กู้หลัก)

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR+6% ต่อปี*

*อัตร​าดอกเบี้ย MRR = 6.50% (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566)

หลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
Black
Middle|Left
LeftHtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
เอกสา​​ร

บุคคลธรรมดา​

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด
 • เอกสารภาพถ่ายกิจการ

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด
 • เอกสารภาพถ่ายกิจการ
​​​​​Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

คำถามที่พบบ่อย​

ลูกค้าดำเนินธุรกิจขายของออนไลน์ สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

สามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้

กรณีดำเนินธุรกิจในรูปแบบซื้อ-ขายเงินสด สามารถขอสินเชื่อดังกล่าวได้หรือไม่ ?

สามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารอื่น สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

สามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding


​คำถามที่พบบ่อย

Black
Middle|Left
Left