Kasikorn Bank
TH

สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)

ไม่มีหลักประกัน

มีหลักประกัน infomation icon
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี สูงสุด 10 ปี (ตามวัตถุประสงค์การกู้)
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 1 ล้านบาท สูงสุด 12 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย :

Loan

MRR +11%

Loan ผ่อนไม่เกิน 5 ปี

MRR +2%

Loan ผ่อนมากกว่า 5 ปี

MRR +3%

OD

MRR +11%

OD

MRR +2%

ประเภท ดอกเบี้ย
MRR (Minimum Retail Rate) 5.97%
download-iconข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด

ตัวอย่างหลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า
 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • เครื่องจักร
 • เงินฝาก

เป็นต้น

คำนวณโอกาสอนุมัติสินเชื่อ
SME เบื้องต้น

กรุณากรอกมากกว่า 0

กรุณากรอกมากกว่า 0

หมายเหตุ: หากไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยจะแพงกว่า

ข้าพเจ้า ไม่เคยมีประวัติเสียทางการเงิน หรือไม่เคยถูกฟ้องร้อง หรือไม่เคยมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย

กำไรสุทธิต่อเดือน

กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ภาระหนี้ต่อเดือน

ยอดผ่อนเงินกู้สินเชื่อบุคคล บ้าน รถและธุรกิจ รวมกับยอดชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตรวมบัตรกดเงินสด และยอดชำระดอกเบี้ยวงเงิน OD

มูลค่าหลักประกัน

หลักประกันได้แก่ ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย เครื่องจักร เงินฝาก

รายละเอียดการสมัคร
สินเชื่อ SME

 • คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ SME
 • เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัคร
สินเชื่อ SME

เอกสารประกอบการสมัคร
สินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ SME

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี (20 ปี บริบูรณ์)
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ ณ ปัจจุบัน กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL และ ไม่มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง หรือ ไม่มีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ถูกอายัดทรัพย์ในช่วง 3 ปี หรือ ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย ณ ปัจจุบัน
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • (กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล) สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนาภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ SME

 • นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ ณ ปัจจุบัน กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL และ ไม่มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง หรือ ไม่มีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ถูกอายัดทรัพย์ในช่วง 3 ปี หรือ ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย ณ ปัจจุบัน
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลือกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ
สินเชื่อ SME

การอนุมัติสินเชื่อธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง ?

ธนาคารพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย

ทำธุรกิจมามากกว่า 1 ปี แต่ไม่มีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท หรือ มีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท ไม่ถึง 1 ปี สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยใช้เอกสารอื่นตามเงื่อนไขของธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีประสบการณ์ธุรกิจมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

อาชีพอิสระ พนักงานประจำที่ทำธุรกิจ ขายของออนไลน์ ร้านค้าขนาดเล็ก ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้

สามารถใช้หลักประกันของบุคคลในครอบครัวในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้

เดินบัญชีไม่สม่ำเสมอ สามารถขอ “สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้” ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ลูกค้าต้องเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน แต่ทั้งนี้ ธนาคารมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่เดินบัญชีไม่สม่ำเสมอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สินเชื่อธุรกิจ SME อเนกประสงค์

เดินบัญชีกับธนาคารอื่น สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยจะต้องมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

ไม่มีหลักประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และ ระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ไม่มีผู้ค้ำประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

บุคคลธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน
นิติบุคคล ต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ค้ำประกัน

มีประวัติทางการเงินที่ไม่ดี ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

เบื้องต้นธนาคารพิจารณาประวัติทางการเงินที่ดีเท่านั้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อสาขาใกล้คุณ หรือ โทร. 02-8888822

ขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

หากท่านสนใจสมัครสินเชื่อ กรุณาคลิกปุ่ม “สนใจสมัคร” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อสาขาใกล้คุณ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-8888822

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888822
back to top icon