กองทรัสต์ WHAIR - ธนาคารกสิกรไทย
กองทรัสต์ WHAIR -
ธนาคารกสิกรไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เสนอขายผู้เป็น
ผู้ถือหน่วยเดิม 2, 6 - 9 ธ.ค. 65, บุคคลทั่วไป
14 - 16 ธ.ค. 65