ลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง? ซื้ออะไรได้บ้าง? แบบไหนดีที่สุด? เพียงตอบแบบสอบถามสั้นๆ เราแนะนำพลิตภัณฑ์เพื่อการลดหย่อนภาษี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง? ซื้ออะไรได้บ้าง? แบบไหนดีที่สุด? เพียงตอบแบบสอบถามสั้นๆ เราแนะนำพลิตภัณฑ์เพื่อการลดหย่อนภาษี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ลดหย่อนภาษีแบบไหนดี
ที่ใช่สำหรับคุณ

ลงทุนกองทุน SSF/RMF หรือซื้อประกันแบบไหน
เพียงตอบแบบสอบถามสั้นๆ ให้เราช่วยแนะนำ
เพื่อการลดหย่อนภาษีที่เหมาะกับคุณ

สะสมเงิน ออมเงิน
แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

 • กองทุน SSF
  • เหมาะกับคนอายุน้อยกว่า 45 ปี
  • เงินที่ลงทุน ต้องถืออย่างน้อย 10 ปีเต็ม (วันชนวัน)
   ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง
  • ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน
   ทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 200,000 บาท*
  • บางกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
   ตอบโจทย์คนที่ต้องการเงินคืนระหว่างทาง
 • กองทุน RMF
  • เหมาะกับคนอายุมากกว่า 45 ปี หรือซื้อ SSF
   ครบแล้ว หรือ อยากสะสมเงินเพื่อใช้วัยเกษียณ
  • ต้องลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
   ถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์
   และไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม
  • ลงทุนได้ไม่เกิน 30%ของเงินได้พึงประเมินทั้งปี
   ที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 500,000 บาท*
 • ลักษณะทั่วไปของกองทุน SSF/RMF
  • มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงที่หลากหลาย เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม
   กองทุนหุ้นไทย/หุ้นต่างประเทศ
  • สามารถสับเปลี่ยนกองทุน SSF ด้วยกัน
   หรือกองทุน RMF ด้วยกัน ระหว่างที่ยังไม่ครบ
   เงื่อนไขการขายคืน

* กองทุน SSF + กองทุน RMF + ประกันบำนาญ + กองทุนเกษียณอื่น (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข. กอช. และ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน)
ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท

 • ประกันชีวิต ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง
  สูงสุดปีละ 100,000 บาท* เช่น
  • เพื่อออมเงิน ด้วยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์
  • เพื่อสร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง
   ด้วยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ
 • ประกันบำนาญ ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง
  ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี
  สูงสุดปีละ 200,000 บาท** เพื่อสร้างรายได้
  หลังเกษียณจากเงินคืน
 • ประกันสุขภาพ กรณีซื้อให้ตนเอง
  ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 25,000 บาท*
  เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เมื่อนอนรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล
 • ประกันสุขภาพ กรณีซื้อให้บิดามารดา
  ใช้สิทธิได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 15,000 บาท

* ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ (ส่วนตัว)
ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

** ประกันบำนาญ + กองทุน SSF + กองทุน RMF + กองทุนเกษียณอื่น (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข. กอช. และ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน)
ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท

Question

  ผลลัพธ์ของคุณ คือ

  ย้อนกลับไป
  เริ่มตอบคำถามใหม่