• เงื่อนไขและข้อตกลง
 • ข้อมูลผู้เสนอซื้อ
 • เสนอราคาเพื่อซื้อ
 • สรุปการเสนอราคา

คำสงวนสิทธิ์

เงื่อนไขการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

 1. ทรัพย์ฝากขายเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่น ธนาคารไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ฝากขาย
 2. ข้อมูล รายละเอียด และราคาของทรัพย์ฝากขาย เป็นข้อมูลของผู้ฝากขาย เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในการเสนอขายทรัพย์สินของผู้ฝากขายเท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และมิใช่คำเสนอขายทรัพย์สินของธนาคาร รวมทั้งไม่มีผลผูกพันธนาคารแต่อย่างใด
 3. การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายทรัพย์ฝากขายเป็นอำนาจการตัดสินใจระหว่างผู้ฝากขาย กับผู้สนใจซื้อ ธนาคารทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางเท่านั้น ธนาคารไม่มีอำนาจและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกำหนดราคา เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์ฝากขาย
 4. ผู้สนใจซื้อรับทราบว่า
  1. ทรัพย์ฝากขาย เป็นการขายตามสภาพของทรัพย์สิน
  2. ภาพถ่ายทรัพย์ฝากขายเป็นภาพมุมกว้างหรือภาพบางส่วน และข้อมูลระยะห่างเป็นเพียงการประมาณข้อมูลทรัพย์ฝากขาย
  3. ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นเพียงการระบุตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงได้
  ดังนั้น ผู้สนใจซื้อต้องตรวจสอบสภาพของทรัพย์ฝากขาย และสถานที่ตั้งของทรัพย์ด้วยตนเองเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนเสนอซื้อ
 5. ราคา หรือเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้สนใจซื้อควรใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น โดยผู้สนใจซื้อควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสภาพของทรัพย์ฝากขายก่อนตัดสินใจเสนอซื้อ และควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
 7. เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ผู้สนใจซื้อตกลงและยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของผู้เสนอซื้อ เพื่อใช้ในการติดต่อซื้อขาย กับตัวแทน และ/หรือผู้ฝากขาย
 8. ผู้สนใจซื้อทรัพย์ฝากขาย ต้องดำเนินการวางเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์ฝากขายตามอัตราและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ (“เงินประกัน”) พร้อมส่งเอกสารสำเนาใบโอนเงินดังกล่าวตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากขายขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาการเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อ กรณีที่ผู้เสนอซื้อไม่วางเงินประกันและส่งเอกสารตามที่ร้องขอ
 9. ผู้สนใจซื้อตกลงรับทราบว่า เงินประกันถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 10. กรณีที่ผู้สนใจซื้อส่งคำเสนอซื้อในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายของผู้ฝากขาย และผู้ฝากขายไม่ตกลงขายทรัพย์ฝากขาย ผู้ฝากขายตกลงคืนเงินประกันที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้สนใจซื้อรายดังกล่าว โดยธนาคารจะเป็นตัวแทนในการคืนเงินประกันดังกล่าวด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สนใจซื้อ
 11. หากผู้สนใจซื้อทรัพย์ฝากขายได้รับแจ้งการตอบรับคำเสนอซื้อทรัพย์ผ่านช่องทาง SMS ตามที่ผู้สนใจซื้อแจ้งไว้และไม่ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่กำหนด (15 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งผลทาง SMS) ผู้สนใจซื้อตกลงยินยอมให้ผู้ฝากขายริบเงินประกันดังกล่าว
 12. ผู้สนใจซื้อไม่สามารถถือเอาเหตุที่ตนถูกปฏิเสธหรือมีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามสถาบันการเงินหรือธนาคารที่สนับสนุนสินเชื่อกำหนด เพื่อขอคืนเงินประกัน/เงินมัดจำได้
 13. การขอเลื่อนหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงในการซื้อทรัพย์ฝากขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องมีเหตุผลอันสมควรและมีเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงได้เท่านั้น ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของผู้ฝากขายแต่เพียงฝ่ายเดียว
 14. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ธนาคารได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับจากผู้ฝากขาย ธนาคารไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ ดังนั้น ผู้สนใจซื้อควรใช้ข้อมูลด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 16. ธนาคารขอสงวนสิทธิของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากธนาคาร แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้