GRAND SALE บ้านมือสอง ลดสูงสุด 60% GRAND SALE บ้านมือสอง ลดสูงสุด 60%

GRAND SALE บ้านมือสอง
ลดสูงสุด 60%

โอนไว รับเลย
ฟรีโอนสูงสุด 300,000 บาท
ค่าจดจำนอง เหลือเพียง 0.01%
(บ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท)
ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้ 110%

เงื่อนไขโปรโมชันแคมเปญ GRAND SALE
 • โปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับผู้ซื้อรัพย์มือสองของธนาคารกสิกรไทยที่เป็นทรัพย์พร้อมโอน (โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล้ว) โดยธนาคารสนับสนุนค่าธรรมเนียมการโอน โดยจ่ายให้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • สำหรับลูกค้าที่เสนอซื้อและได้รับการอนุมัติขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 และต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติขาย
 • เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ลดค่าจตจำนอง จาก 1% เหลือ 0.01 % โดยเป็นการลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอาคารที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว) หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยราคาซื้อขาย และประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกันโดยในส่วนนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565
 • สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 • เงื่อนไขการขอคืนเงินประกัน/เงินมัดจำ

   กรณียื่นสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ถึงจะสามารถขอเงินคืนได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ :

  • ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ หรือ
  • ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ แต่ไม่เท่ากับจำนวนที่ท่านยื่นเรื่องขอสินเชื่อไว้ (ต่างเสนอ)
  • ลูกค้าต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยระยะเวลาที่ยื่นไม่เกิน 15 วัน หลังวันที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติขายทรัพย์
  • ลูกค้าต้องเซ็นสัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำเพิ่ม 9% ไม่เกิน 15 วัน หลังวันที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติขายทรัพย์
  • โดยลูกค้าสามารถติดต่อทีมขายที่ดูแลสินเชื่อ เพื่อทำเรื่องเสนอขอคืนเงินประกัน (1%)/ เงินมัดจำ (9%) ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 04

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%
นาน 6 เดือน กู้สูงสุดไม่เกิน 110%
ของราคาซื้อขาย*

icon-swipe เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
แบบที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)
เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 7-12
แบบที่ 1
กรณีทำประกันตามเงื่อนไข **
0% MRR-1.98% MRR-1.73% MRR-1.25% 3.49% 4.24%
แบบที่ 2
กรณีไม่ทำประกัน /
ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข
MRR-2.23% MRR-1.25% 3.74% 4.36%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
**เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 1 กรกฏาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR+0.5% ตลอดอายุสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ลูกค้าทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70 % ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100 % ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินเปล่า วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ (ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร ฯ)

*สินเชื่อตกแต่งบ้าน :

 • สำหรับสินเชื่อบ้านสัญญาที่ 1 ที่มีมูลค่าหลักประกัน (ราคาตามสัญญาซื้อขาย) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10% ของสัญญาซื้อขาย แต่เมื่อรวมกับสินเชื่อบ้านแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (ไม่รับพิจารณาหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า)
 • คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ตลอดอายุสัญญา