k-property-logo

ร่วมด้วยช่วยลด
บ้านมือสองราคาเดียว
2.99 ล้านบาท
(จองด่วน จำนวนจำกัด)

ลดสูงสุด 60% ฟรีค่าโอน
สูงสุด 300,000 บาท
ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

HOT PROMOTION

{{ obj.location[0] }} {{ obj.location[1] }}

{{ obj.title }}

{{ obj.details.type }}

รหัส {{ obj.details.propID | formatID }}

{{ obj.details.size.area }} {{ obj.details.size.unit }}

{{ obj.details.bedroom == "-" ? "" : obj.details.bedroom }} {{ obj.details.bathroom == "-" ? "" : obj.details.bathroom }}

{{ obj.desc.current_price[0] }} {{ obj.desc.current_price[1] }}

ทรัพย์มือสอง ลดสูงสุด 60%

เงื่อนไขโปรโมชันแคมเปญ
NPA ร่วมด้วยช่วยลด

 • โปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทยที่เป็นทรัพย์พร้อมโอน (โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล้ว) ธนาคารฯ จะสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ โดยจ่ายให้ตามจริง ไม่เกิน 300,000 บาท​​ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • สำหรับ ลูกค้าที่เสนอซื้อและได้รับการอนุมัติขาย ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564 ต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติขายให้กับผู้ซื้อ
  • สำหรับ ลูกค้าที่เสนอซื้อและได้รับการอนุมัติขาย ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564 ต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทรัพย์สินรอการขาย K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%
นาน 6 เดือน กู้เต็ม 100%*

แบบที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 7-12
แบบที่ 1 0% MRR - 1.98% MRR - 1.73% MRR - 1.25% 3.49% 4.24%
แบบที่ 2 MRR - 2.58% MRR - 1.25% 3.39% 4.23%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97%
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

* เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 15 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR + 0.5% ตลอดอายุสัญญา
 • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินเปล่า วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ (ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และ พิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 887