รับสมัครนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ รับสมัครนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติการสมัคร

 • ดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล เท่านั้น
 • ไม่มีประวัติถูกพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย
 • ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับพนักงาน กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
 • ไม่มีประวัติเป็น NPL ทุกสถาบันการเงิน
 • ไม่มีรายชื่อใน UN Thailand / Sanction List

เงื่อนไขการดำเนินการขาย

 1. เป็นตัวแทนขายแบบ Non-Exclusive Broker
  (ธนาคารยังคงประกาศขายอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร และให้สิทธิ์ตัวแทนขายรายอื่นๆ สามารถขายทรัพย์รายการนี้ได้ด้วย)
 2. ตัวแทนขายสามารถค้นหาทรัพย์ที่จะดำเนินการขายได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
 3. เอกสารสัญญาที่ธนาคารลงนามกับตัวแทนขาย มีระยะเวลา 1 ปี (ต่ออายุรายปี)
 4. ประเภททรัพย์ที่ตัวแทนสามารถดำเนินการขายได้

การจ่ายค่าตอบแทน

 1. ตัวแทนขายจะได้รับค่าตอบแทนการขาย เฉพาะการดำเนินการขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร เท่านั้น
  (รหัสทรัพย์ xx-88-xxxxx) ไม่รวมทรัพย์ฝากขาย
  (รหัสทรัพย์ xx-66-xxxxx)
 2. ธนาคารจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน เมื่อทรัพย์ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณค่าตอบแทนจากราคาสุทธิที่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์
 3. ธนาคารจ่ายค่าตอบแทน แบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (Include VAT)

วิธีการสมัคร
เป็นตัวแทนขายของธนาคาร

 • กรอกใบสมัคร คลิก
 • เตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ และส่งอีเมลมาที่
  k-property.brokers@kasikornbank.com
  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท (ภพ.20)
  3. หน้าสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยของบริษัท (สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน)
  4. รายงานข้อมูลเครดิตของบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่าน (Credit Bureau)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่าน

ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติ และแจ้งผลกลับ
ภายใน 5 วันทำการ
นับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
K-Contact Center
โทร. 02-8888888 กด 04