8 SURPRISE SALE
ลดสูงสุด 40%
ฟรีโอนสูงสุด 80,000 บาท

รับ
สูงสุด 80,000 คะแนน
ดอกเบี้ยพิเศษ 0.80% นาน 3 เดือน

HOT PROMOTION

{{ obj.location[0] }} {{ obj.location[1] }}

{{ obj.title }}

{{ obj.details.type }}

รหัส {{ obj.details.propID | formatID }}

{{ obj.details.size.area }} {{ obj.details.size.unit }}

{{ obj.details.bedroom == "-" ? "" : obj.details.bedroom }} {{ obj.details.bathroom == "-" ? "" : obj.details.bathroom }}

{{ obj.desc.current_price[0] }} {{ obj.desc.current_price[1] }}

8 ประเภททรัพย์มือสอง
ลดสูงสุด 40%

เงื่อนไขโปรโมชันแคมเปญ
8 SURPRISE SALE

 • โปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิพิเศษการรับคะแนนสะสม K Point สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทยที่เป็นทรัพย์พร้อมโอน (โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล้ว) โดยลูกค้าต้องเสนอซื้อและได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 และต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการโอน ธนาคารจะสนับสนุนโดยจ่ายให้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
 • สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 • สิทธิพิเศษในการรับคะแนนสะสม K Point ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารที่เข้าร่วมโปรโมชัน 8 SURPRISE SALE เท่านั้น

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม K Point

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่เสนอซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทย 100 ท่านแรก ที่มีราคาอนุมัติขายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน K PLUS เท่านั้น (กรณีไม่มีแอปฯ จะต้องทำการสมัครภายในวันที่ธนาคารฯ กำหนดเท่านั้น)
 • การให้คะแนนสะสม K Point คำนวณจากราคาอนุมัติขาย โดยทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับ 10,000 คะแนน จำกัดสูงสุด 80,000 คะแนน ต่อท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ (โดยเศษของมูลค่าราคาอนุมัติขายที่ไม่ถึง 1 ล้านบาท จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นคะแนนสะสม เช่น ทรัพย์สินราคาอนุมัติขาย 2.50 ล้านบาท จะได้รับคะแนนสะสม K Point 20,000 คะแนน)
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม K Point ให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 90 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งการมอบคะแนนสะสม K Point ให้ลูกค้าทราบ ผ่านทางข้อความ (Notification) ในบริการ K PLUS หรือ ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคารตามระบบเสนอซื้อ (กรณีลูกค้ายังไม่ได้สมัครใช้บริการ K PLUS) เพื่อให้ลูกค้าสมัครใช้บริการ K PLUS เพื่อรับคะแนนสะสม K Point ดังกล่าว
 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี โดยคะแนนจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • คะแนนสะสม K Point ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • การใช้คะแนนสะสม K Point สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.80%
นาน 3 เดือน กู้เต็ม 100%*

แบบที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-12
แบบที่ 1 0.80% MRR - 2.72% MRR - 1.47% MRR - 1.25% 3.88% 4.39%
แบบที่ 2 MRR - 2.12% MRR - 1.25% 3.85% 4.40%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97%
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

* เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR + 0.5% ตลอดอายุสัญญา
 • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินเปล่า วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ (ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และ พิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 หรือที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com