/th/promotion/pages/whart-65.aspx

วันนี้ - 18 พ.ย. 2565

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เสนอขายผู้เป็นผู้ถือหน่วยเดิม วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 และบุคคลทั่วไป วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565 นี้

โอกาสในการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ(1)
กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

WHART เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในศูนย์
กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงาน บนทำเล

ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ย่านถนนบางนา - ตราด, EEC, บริเวณตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ และมีผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
ครั้งนี้ ของกองทรัสต์ WHART

กองทรัสต์จะนำเงินไปลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในการ
เพิ่มทุนครั้งนี้ ประกอบด้วยสิทธิการเช่า
และ
สิทธิการเช่าช่วงในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน คลังสินค้า รวม 5 โครงการดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินรูปแบบการลงทุน
อาคารที่ดินระยะเวลาการเช่า
1.โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์
เซ็นเตอร์ บางนา - ตราด กม.23 โปรเจค 3
สิทธิการเช่าสิทธิการแบ่งเช่าช่วงและสิทธิการเช่าช่วง28 ปี 5 เดือน
2. โครงการดับบลิวเอชเอ ซิกโนด แฟคทอรี่สิทธิการเช่าสิทธิการเช่า30 ปี พร้อมสิทธิการ
ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
3. โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม.21
สิทธิการเช่าสิทธิการแบ่งเช่าช่วง28 ปี 5 เดือน
4. โครงการดับบลิวเอชเอ - เคพีเอ็น เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนา - ตราด กม.23
โปรเจค 2
สิทธิการเช่าสิทธิการแบ่งเช่าช่วง21 ปี
5. โครงการดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วังน้อย 63
สิทธิการเช่าสิทธิการเช่า30 ปี พร้อมสิทธิการ
ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

จุดเด่นของกองทรัสต์ WHART

 • WHART ลงทุนในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานระดับพรีเมี่ยมซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เช่น โซนถนนบางนา - ตราด และโซน EEC
 • กองทรัสต์ที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
  แก่ผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอ
  ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19(1)
 • ความมั่นคงทางรายได้ จากสัญญาเช่า
  ระยะยาว
  เนื่องจากคลังสินค้าที่ WHART
  ลงทุนส่วนใหญ่เป็นคลังสินค้าโครงการประเภท
  Built-to-Suit ซึ่งมีสัญญาเช่าของผู้เช่าที่
  ค่อนข้างยาว ทำให้ลดความเสี่ยงจากการ
  ต่อสัญญาของผู้เช่า
 • ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินของกองทรัสต์
  ผู้เช่าชั้นนำ ในหลากหลายธุรกิจ
  อาทิ
  ผู้ประกอบการกลุ่ม E-commerce ผู้ให้บริการ
  โลจิสติกส์ (3PLs) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance)
 • ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 0.80 บาทต่อหน่วย ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินในการเพิ่มทุนครั้งนี้(2)

หมายเหตุ:

(1) กองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
และเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในงวดปี 2562 2563 2564 และงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ 0.7624 บาทต่อหน่วย 0.7578 บาทต่อหน่วย 0.7578 บาทต่อหน่วย และ 0.3835 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ

(2) ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ
เงินลดทุนที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ
สำหรับงวด 12 เดือน ที่ 0.80 บาทต่อหน่วย

เป็นเพียงการอ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สอบทานโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และไม่อาจรับรองผลได้ ผู้ลงทุนสามารถ
ดูรายละเอียดงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสำหรับปีตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พร้อมรายละเอียดสมมติฐานที่สำคัญ และการวิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis) เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

ข้อมูลการจองซื้อ

กองทรัสต์ WHART จะเปิดให้นักลงทุนรายย่อย/1,2 จองซื้อได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • นักลงทุนรายย่อยผู้เป็นผู้ถือหน่วยเดิม
  จองซื้อวันที่ 7 - 11 พ.ย. 2565
 • นักลงทุนรายย่อยผู้เป็นประชาชนทั่วไป
  จองซื้อวันที่ 15 - 18 พ.ย. 2565

หมายเหตุ:

/1 การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่าย
เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

/2 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมใน กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี รายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์

สามารถจองซื้อผ่าน

หมายเหตุ:

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

 • สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นผู้ถือหน่วยเดิม
  สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
  ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา
  15.00 น.
  ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
 • สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
  ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา
  16.00 น.
  ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 • เปิดจองตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นเวลา 23:30 - 00:05 น. หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายด้วย K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการ

  ในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ
 2. จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น
  11 ธนาคาร
  (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน)
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ
  (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงิน
  การทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน
  Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มี
สัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตน
ที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID,

การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK,
และการทำแบบประเมิน CRR

บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center: tel02-888-8888
กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

Filing : https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSEQ01.aspx?TransID=441017&lang=th

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง
  ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทรัสต์ฯ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และการเปิดเผย
  ข้อมูลต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2535
 • การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้มิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจาก
  ความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้าง
  ได้อย่างเพียงพอ
 • ผู้จัดการการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ ในการ
  ปิดรับจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีที่มีผู้จองซื้อของซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
  ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
 • กองทรัสต์ WHART มีลักษณะคล้ายกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ระดับ 8
 • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
  หน่วยทรัสต์และร่างหนังสือ ชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ www.whareit.com

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกองทรัสต์นี้ได้บ้าง

ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (PPO) และนักลงทุนทั่วไป
ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

กองทรัสต์ต่างกับหุ้นกู้อย่างไร
 1. กองทรัสต์ไม่ใช่ตราสารหนี้
 2. กองทรัสต์ไม่มีวันครบกำหนดอายุเหมือน
  ตราสารหนี้
 3. กองทรัสต์ไม่มีกำหนดการคืนเงินต้น
  เมื่อครบกำหนดเหมือนตราสารหนี้
 4. กองทรัสต์ไม่มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่เหมือนตราสารหนี้
ต้องใช้เอกสารใดประกอบการจองซื้อบ้าง

วิธีการจองซื้อ

 1. จองซื้อออนไลน์ผ่าน K-My Invest
 2. จองซื้อผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย

บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 1. ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ (เซ็นลายเซ็นจุดแรก และเซ็นจุดที่สองในกรณี CRR< PRR) (กรณีลูกค้าต้องการนำหน่วยทรัสต์เข้าบัญชี 600
  ต้องกรอกข้อมูล FATCA ในใบจองซื้อด้วย)
 2. สำหรับบุคคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรอง
  สำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
  กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
 4. KYC / CDD กรณีเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร
 5. ทำแบบประเมิน Client Suitability Test
  (ในกรณียังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยงหรือ แบบประเมินความเสี่ยงเดิมมีอายุเกิน 2 ปี)
 6. แบบสอบถาม FATCA ของ TSD (เฉพาะกรณีลูกค้าต้องการนำหน่วยทรัสต์เข้าบัญชี 600)

หมายเหตุ:

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ
จองซื้อแทนได้ (เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank
ที่เคยทำ KYC / CDD) และ Suitability test

แบบประเมินความเสี่ยงเดิมมีไม่อายุเกิน 2 ปี)
โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจอย่างถูกต้อง
โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอำ นาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้สำหรับกรณีผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำรายการแทน

 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท โดยระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจที่มาจองแทน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น
  จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
  ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยสามารถจองซื้อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 1. ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ (เซ็นลายเซ็นจุดแรก และเซ็นจุดที่สองในกรณี CRR< PRR) (กรณีลูกค้าต้องการนำหน่วยทรัสต์เข้าบัญชี 600
  ต้องกรอกข้อมูล FATCA ในใบจองซื้อด้วย)
 2. สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ

  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์
  30 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรอง
  (ถ้ามี)
 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
  กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
 6. KYC / CDD กรณีเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร
 7. ทำแบบประเมิน Client Suitability Test
  (ในกรณียังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยงหรือ แบบประเมินความเสี่ยงเดิมมีอายุเกิน 2 ปี)
 8. แบบสอบถาม FATCA ของ TSD (เฉพาะกรณีลูกค้าต้องการนำหน่วยทรัสต์เข้าบัญชี 600)
จองซื้อกองทรัสต์ผ่าน ช่องทางออนไลน์
K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K-Plus
มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี
  K-eSaving, การสมัคร Line BK,
  และ
  การทำแบบประเมิน CRR
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน
  K PLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการ
  จองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ
  (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงิน
  การทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน
  Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชำระภายใน
  10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากทำ QR / Barcode การชำระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน

  ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร (อาจมีหรือไม่มี)
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest
ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตน
ที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 น. ของวันที่ 1 ถึง 6:00 น. ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 น.
ของวันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ
จองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank
ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test

(กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสาร
มอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้รับ
มอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้อง
  ครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับ
  ลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
  การจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ
  มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART สามารถเลือกรับหลักทรัพย์
ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 3 วิธี คือ

 1. รับเป็นแบบไร้ใบ (Scripless) **
  (เป็นที่นิยมมากที่สุด)
 2. รับเป็นใบทรัสต์
 3. นำเข้า บัญชี 600 เท่านั้น
สามารถขายกองทรัสต์ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

หากนักลงทุนประสงค์จะขายหน่วยทรัสต์
ก็สามารถทำได้โดยการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ราคาซื้อขาย หรือ สภาพคล่องในการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ณ ขณะนั้น