วันนี้ - 30 ธ.ค. 2562

บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ช็อกระอุ!! ดอกเบี้ยสูง

 • ออมง่าย..ฝากขั้นต่ำ 500 – 25,000 บาท  ต่อเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝากสะดวก..นำฝากด้วยตัวเองผ่านสาขา หรือ สมัครบริการนำฝากเงินเข้าบัญชีทวีทรัพย์อัตโนมัติ ด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเดือนละ 1 ครั้งดังนี้
  • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพียงพอ สำหรับการหักเงิน ธนาคารจะหักเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน
  • กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ไม่เพียงพอ ธนาคารจะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดทำการธนาคาร
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีในนามตนเองเพื่อบุตรได้

กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด

 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 24 เดือน ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามอัตรา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15%

กรณีขาดฝาก / ฝากไม่ตรงเดือน / ฝากไม่ครบจำนวน

 • ขาดฝาก 1 - 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มฝาก และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
 • ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามอัตรา ณ วันเปิดบัญชี และต้องหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15%  และธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไป ลูกค้าต้องปิดบัญชีเท่านั้น

การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากร

 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
 • ขาดการนำฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากทุกเดือน ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม     เครื่องมือคำนวนดอกเบี้ย     

  


บัญชี