/th/promotion/pages/kpoint-wonder-five-part2.aspx

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2564

บัตรเครดิตกสิกรไทย สมัครง่าย รับพ้อยท์ไว แลกของโดนใจ

สมัครและใช้ครบ*
รับคะแนนสะสม K Point
5,000 คะแนน

ลูกค้าใหม่สมัคร บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือบัตรแพลทินัมกสิกรไทย
หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
หรือบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย
บัตรหลัก หรือบัตรเสริมรายใหม่

สมัครและใช้จ่าย
ตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

รับคะแนนพิเศษ
K Point 5,000 คะแนน
เพื่อแลกรับ

เตาปิ้งย่างไฟฟ้า
และหม้อสุกี้ 2 IN 1
Mitsumaru

หรือ

เครื่องดูดฝุ่น
Xiaomi Deerma
Dx 118C

หรือ

กระเป๋าเดินทาง Caggioni
รุ่น Sweety Green Loof
ขนาด 17 นิ้ว

เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย
บัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมรายใหม่
(ไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิก
การถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไขการรับของรางวัล
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือบัตรแพลทินัมกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย บัตรหลัก หรือบัตรเสริมรายใหม่ โดยผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกการถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยจะต้องได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • รับคะแนนพิเศษ K Point 5,000 คะแนน เพื่อแลกรับ เตาปิ้งย่างไฟฟ้าและหม้อสุกี้ 2 IN 1 Mitsumaru มูลค่า 1,290 บาท หรือ เครื่องดูดฝุ่น Xiaomi Deerma Dx 118C มูลค่า 1,390 บาท หรือ กระเป๋าเดินทาง Caggioni รุ่น Sweety Green Loof ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 3,950 บาท เมื่อมียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • กรณีไม่เลือกรับ เตาปิ้งย่างไฟฟ้าและหม้อสุกี้ 2 IN 1 Mitsumaru หรือ เครื่องดูดฝุ่น Xiaomi Deerma Dx 118C หรือ กระเป๋าเดินทาง Caggioni รุ่น Sweety Green Loof ขนาด 17 นิ้ว ลูกค้ายังคงได้รับ คะแนนพิเศษ K Point 5,000 คะแนน
 • จำกัดสิทธิการรับคะแนนพิเศษ K Point สูงสุด 5,000 ต่อท่าน สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
 • จำกัดสิทธิการรับของรางวัล 1 รางวัล/ท่าน สำหรับทุกรายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (SSF/LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะถูกคำนวณแยกออกจากกัน
 • คะแนนพิเศษ K Point จากแคมเปญนี้ จะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • คะแนนพิเศษ K Point จากแคมเปญนี้ จะไม่รวมกับคะแนน K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรปกติ
 • คะแนนพิเศษ K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะมอบคะแนนพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบคะแนนพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตร
 • ธนาคารจะมอบคะแนนพิเศษ K Point ให้แก่ผู้ถือบัตร ผ่านช่องทาง KPLUS ภายใน 30 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายและ/หรือมีการทำรายการผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งการมอบคะแนนพิเศษ K Point ให้ผู้ถือบัตรทราบ ผ่านทางข้อความ (Notification) ในบริการ KPLUS หรือผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคารตามใบสมัคร (กรณีผู้ถือบัตรยังไม่ได้สมัครใช้บริการ KPLUS) เพื่อให้ผู้ถือบัตรสมัครใช้บริการ K Plus เพื่อรับคะแนนพิเศษ K Point ดังกล่าว
 • สำหรับการใช้คะแนนพิเศษ K Point แลกรับตาปิ้งย่างไฟฟ้าและหม้อสุกี้ 2 IN 1 หรือ เครื่องดูดฝุ่น หรือ หรือ กระเป๋าเดินทาง 17 นิ้ว ธนาคารจะจัดส่งข้อความ (Notification)ให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน ผ่านทาง KPLUS Market ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้ามี KPLUS โดยลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกรับสินค้าผ่านทาง KPLUS Market นับจากวันที่ได้รับข้อความ (Notification) โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่งข้อความ (Notification)
 • เมื่อกดยืนยันรับสินค้าแล้ว สงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 • กรณีที่ลูกค้าได้รับข้อความ (Notification) ผ่าน KPLUS แล้วแต่ไม่กดเลือกสินค้าภายใน 30 วัน ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลในโครงการนี้
 • กรณีที่ลูกค้าไม่มี KPLUS ทางธนาคารจะจัดส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่แจ้งไว้กับธนาคารใบสมัคร เพื่อแจ้งให้ผูกบริการ KPLUS ก่อน
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึง เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center Icon Tel 02-8888888