ทุกการใช้จ่ายกับบัตรเดบิตกสิกรไทย 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรถยนต์ EV และ iPhone 50 เครื่อง ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ทุกการใช้จ่ายกับบัตรเดบิตกสิกรไทย 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรถยนต์ EV และ iPhone 50 เครื่อง ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล
Lucky Draw

แลกง่ายเกิ๊น - 8 คะแนน
ลุ้นโชค

K Point Lucky Draw
แลกง่ายเกิ๊น - 8 คะแนน
ลุ้นโชค

1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

ใช้ K Point 8 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์
ที่ K+ market เพื่อลุ้นรางวัล
ยิ่งแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก

ใช้ K Point แลกสิทธิ์ลุ้นเลย ใช้ K Point แลกสิทธิ์ลุ้นเลย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผลทุกวันที่ 25 ของเดือน

รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท

จำนวน รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,050 บาท

รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง

จำนวน รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,388 บาท

ช่องทางการติดต่อขอรับรางวัล

 • ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับของรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-5919800 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ที่มีคะแนนสะสม K Point และต้องการเข้าร่วมกิจกรรม “K Point Lucky Draw - 8 คะแนน ลุ้นโชค” โดยใช้คะแนนสะสม K Point จำนวน 8 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยคะแนนสะสม K Point ที่แลกรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนี้ไม่สามารถขอคืน, ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 -31 ธันวาคม 2566
 3. ของรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่
  • iPhone 15 Pro Max ความจุ 256GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 48,900 บาท
  • สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,800 บาท รวมมูลค่า 61,600 บาท
  *ราคาทองรวมค่ากำเหน็จ ณ วันที่ 7/11/2566 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งนี้ ราคาทองคำอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยคิดราคา ณ วันที่ยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า
 4. จำกัดการแลกสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 6,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
 5. กำหนดการจับรางวัลใน วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ตามใบอนุญาตฯ เลขที่ 723/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 6. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์
  https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kpoint-luckydraw-2023.aspx
 7. จำกัดสิทธิ์การรับรางวัลผู้โชคดี 1 ท่านต่อ 1 รางวัล เท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า และให้ผู้โชคดีลำดับรองได้รับรางวัลแทน
 8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับของรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร. 02-5919800 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. และยืนยันสิทธิการรับรางวัล และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานการขอรับรางวัล ได้แก่ 1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 2) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น หากไม่มาดำเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับของรางวัลแทน จะต้องมีหลักฐานการมอบอำนาจมาแสดง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับสำรองต่อไป
 10. ธนาคารสงวนสิทธิในการจับรางวัลและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับสำรอง หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 11. ธนาคารจะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
 12. พนักงานและครอบครัวพนักงานของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือของธนาคาร/บุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 13. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการรายการส่งเสริมการขายนี้ออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคารหรือบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยภาพถ่ายดังกล่าวถือทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงยินยอมให้ธนาคารในการนำชื่อ-สกุล และรูปภาพของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกใช้ประกอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าธนาคารได้รับความยินยอมจากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 14. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรางวัล และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์
  https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kpoint-luckydraw-2023.aspx
 15. หากมีกรณีพิพาท เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือสิทธิในการลุ้นรับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888