/th/promotion/pages/kplusxshopeepayday.aspx

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565

Shopee PAYDAY รับ 150 coins cashback เมื่อจ่ายเงินด้วย K PLUS

KPLUS

 

รับ 150 Shopee
coins cashback

เมื่อจ่ายเงินด้วย K PLUS 1,500 บาท ขึ้นไป /
คำสั่งซื้อ ที่ Shopee ในช่วง PAYDAY

PAYDAY Period
เดือนตุลาคม
28 - 31 ต.ค. 2565
เดือนพฤศจิกายน
27 - 30 พ.ย. 2565
เดือนธันวาคม
28 - 31 ธ.ค. 2565
จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน
จำกัด 4,000 สิทธิ์แรก / เดือน
PAYDAY Period
เดือนตุลาคม
28 - 31 ต.ค. 2565
เดือนพฤศจิกายน
27 - 30 พ.ย. 2565
เดือนธันวาคม
28 - 31 ธ.ค. 2565
จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน
จำกัด 4,000 สิทธิ์แรก / เดือน
logo logo  
step1  

ขั้นตอนที่ 1 / 8

เลือก ”วิธีชำระเงิน”

step2  

ขั้นตอนที่ 2 / 8

เลือก “Mobile Banking”
และเลือก “Pay with K PLUS”
แล้วกด ”ยืนยัน”

step3  

ขั้นตอนที่ 3 / 8

กด ”สั่งสินค้า”

step4  

ขั้นตอนที่ 4 / 8

ตรวจสอบรายละเอียดที่หน้า
Pay with K PLUS และกดปุ่ม
“ยืนยัน”

step5  

ขั้นตอนที่ 5 / 8

ระบบจะสลับหน้าจอไปที่
แอปพลิเคชัน K PLUS แล้ว
“ใส่รหัสของคุณ”

step6  

ขั้นตอนที่ 6 / 8

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของยอดเงินแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

step7  

ขั้นตอนที่ 7 / 8

กดปุ่ม “ยืนยัน”
เพื่อทำการชำระเงิน

step8  

ขั้นตอนที่ 8 / 8

เมื่อการชำระเงินเสร็จ
ลูกค้าจะได้ สลิปโอนเงิน
ระบบจะสลับหน้าจอกลับมาที่
แอปพลิเคชัน Shopee

ข้อตกลง และเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้แบ่งช่วงระยะเวลา ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 0.00 น.
  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  เวลา 23.59 น. และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. และ วันที่ 28 ธันวาคม 2565
  เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ K PLUS ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) และชำระค่าสินค้า / บริการด้วยวิธีการชำระ เงิน Pay with
  K PLUS ในแอปพลิเคชัน Shopee Thailand โดยลูกค้าต้องมียอดชำระค่าสินค้า / บริการ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อคำสั่งซื้อ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย จะได้รับ 150 Shopee Coins cashback (คิดเป็นเงินมูลค่า 150 บาท)
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับ Shopee Coins cashback สูงสุด 150 Shopee Coins / ท่าน / เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์แรก / วัน 4,000 สิทธิ์ / เดือน รวมทั้งสิ้น 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • โลูกค้าจะได้รับ Shopee Coins เข้าบัญชีผู้ใช้ Shopee ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการชำระค่าสินค้า / บริการด้วยวิธีการชำระเงิน Pay with K PLUS ตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะไม่ได้รับ Shopee Coins ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
 • เงื่อนไขการใช้ Shopee Coins เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“SHOPEE (THAILAND)”)
 • ยอดใช้จ่ายที่ Shopee Food, ยอดใช้จ่ายผ่านการเติมเงินบนแอปพลิเคชัน Shopee Pay,ยอดใช้จ่ายผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  และยอดใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อสินค้า / บริการในแอปพลิเคชัน Shopee Thailand จะไม่ถูกนำมาคำนวณ Shopee Coins
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือขอคืนส่วนลด และสิทธิประโยชน์ได้ทุกกรณี
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า / บริการ หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย / ผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • ธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด และเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งเรียกให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหาย หรือเรียกเงินคืน (ถ้ามี)
 • หากธนาคาร หรือ SHOPEE (THAILAND) ตรวจพบว่าลูกค้า มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ธนาคาร หรือSHOPEE(THAILAND) กำหนด หรือมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือมีการกระทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ แอปพลิเคชัน Shopee Thailand การคำนวณ และการได้รับ Shopee Coins สอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 02-017-8399 ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ
  K PLUS และ Pay with K PLUS สอบถามได้ที่
  K-Contact Center phone02-8888888 กด 03

บัญชี บัตรเครดิต