/th/promotion/pages/kplusxlineman2.aspx

วันนี้ - 30 พ.ย. 2565

ท้องร้องโค้ด ๆ สั่งผ่าน LINE MAN จ่ายผ่าน K PLUS รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 100 บาท*

สำหรับลูกค้า KPLUS

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด
100 บาท*

เมื่อสั่งอาหารที่แอปพลิเคชัน LINE MAN
แล้วเลือกชำระเงินด้วย K PLUS

จ่ายด้วย K PLUS ครั้งแรก

รับส่วนลด 50 บาท*

เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 200 / ออเดอร์
( 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ ตลอดแคมเปญ )

คัดลอก
คัดลอกโค้ด

จำกัด 40,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลา
ส่งเสริมการขาย

 

จ่ายด้วย K PLUS ได้ทุกวัน

รับส่วนลด 50 บาท

เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 300 / ออเดอร์
( 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน )

คัดลอก
คัดลอกโค้ด

จำกัด 10,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลา
ส่งเสริมการขาย

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

logo logo  
step1  

ขั้นตอนที่ 1 / 3

เลือก ชำระเงิน ด้วย logoKPLUS

step2  

ขั้นตอนที่ 2 / 3

อนุญาตเพื่อเข้าถึง logoKPLUS

step3  

ขั้นตอนที่ 3 / 3

ชำระเงินทันที logoKPLUS
และรอรับความอร่อยได้เลย

step1  

ขั้นตอนที่ 1 / 3

กด “เก็บโค้ด”

step2  

ขั้นตอนที่ 2 / 3

เลือกโค้ดส่วนลด logoKPLUS

step2  

ขั้นตอนที่ 3 / 3

กด “กรอกโค้ด”

ข้อกำหนด และเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย : รหัสส่วนลด KPLUSN50 สำหรับการชำระค่าอาหาร / บริการด้วย Pay with
K PLUS
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่
  1 ตุลาคม 2565 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.
  (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) และชำระค่าอาหาร / บริการด้วย Pay with
  K PLUS เป็นครั้งแรกในแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องมียอดชำระค่าอาหาร / บริการ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป /
  ออเดอร์ และใส่โค้ด KPLUSN50 เพื่อรับส่วนลด 50 บาท เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง / ผู้ใช้บริการ และจำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์แรก / วัน 20,000 สิทธิ์ / เดือน รวมทั้งสิ้น 40,000 สิทธิ์
  ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และรับชำระด้วย Pay with
  K PLUS เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหาร / บริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดซ้ำได้อีก
 • LINE MAN และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหาร / บริการในแอปพลิเคชัน LINE MAN หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย / ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ
  K PLUS ได้ที่ K Contact Center phone02-8888888 กด 3
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ได้ที่ LINE MAN Call Center 02-8216768 หรือ 02-0266516
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย : รหัสส่วนลด KPLUSE50 สำหรับการชำระค่าอาหาร / บริการด้วย Pay with
K PLUS
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่
  1 ตุลาคม 2565 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.
  (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) และชำระค่าอาหาร / บริการด้วย Pay with
  K PLUS ในแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องมียอดชำระค่าอาหาร / บริการ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป /
  ออเดอร์ และใส่โค้ด KPLUSE50 เพื่อรับส่วนลด 50 บาท เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูงสุด 167 สิทธิ์แรก / วัน 5,000 สิทธิ์แรก / เดือน รวมทั้งสิ้น 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และรับชำระด้วย Pay with
  K PLUS เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหาร / บริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในเดือนนั้นซ้ำได้อีก
 • LINE MAN และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหาร / บริการในแอปพลิเคชัน LINE MAN หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย / ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ
  K PLUS ได้ที่ K Contact Center phone02-8888888 กด 3
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ได้ที่ LINE MAN Call Center 02-8216768 หรือ 02-0266516

บัญชี บัตรเครดิต