/th/promotion/pages/k-creditcard_online.aspx

วันนี้ - 31 พ.ค. 2561

ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online รับฟรี กระเป๋าเดินทาง 16 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท

​ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิตบัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก ผ่านช่องทาง Online และมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาท
ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ รับฟรี..กระเป๋าเดินทาง ขนาด 16 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท

สมัครบัตร


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก หรือบัตรเสริมรายใหม่ใบแรกของบัตรเครดิตกสิกรไทยผ่านช่องทาง Online (หรือต้องยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่ได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
 • รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 16 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท เมื่อใช้จ่าย 5,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน หลังบัตรอนุมัติ
 • ผู้สมัครต้องมีการสมัครบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมล (K-eMail Statement)
 • จำกัดสิทธิการรับของสมนาคุณ 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยธนาคารจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลหมด  หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของรางวัลได้โดยตรง
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888