/th/promotion/pages/grab-alwayon2022.aspx

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565

KBank เฮเดย์ ยิ่งใช้ Grab ยิ่งได้

เลือกจ่ายผ่าน GrabPay
ด้วย บัตรเครดิต-เดบิตกสิกรไทย
title-grab-food title-grab-food
title-grab
pro1 pro1
คัดลอก
คัดลอกโค้ด
pro1 pro2
คัดลอก
คัดลอกโค้ด
title-grab
pro1 pro3
คัดลอก
คัดลอกโค้ด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKFOOD สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
ธนาคารกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท
  (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKFOOD และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์
  จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริม การขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูดสุด 190 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 17,480 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริม
  การขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner
  ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทย
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของ
  ค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลด
  ตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง
  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการ
  ครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว
  แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่า
  ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือ
  บัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการ

  ส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay
  เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไข
  การใช้บัตรเครดิตและเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ
  ส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKSAT สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท
  (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKSAT และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ วันเสาร์ ระหว่าง 00.00 น. ถึง 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
  หรือจนกว่าสิทธิ์
  จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / วัน และจำกัดสูงสุด 600 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 8,400 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริม
  การขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner
  ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทย
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของ
  ค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลด
  ตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง
  ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการ
  ครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว
  แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่า
  ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้นและ
  ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในวันนั้นซ้ำได้อีก
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือ
  บัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการ
  ส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้รหัสส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และบมจ.ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูล ที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ
  ส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKRIDE สำหรับการชำระค่าบริการ
เรียกรถ Grab ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
ธนาคารกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าบริการมูลค่า 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำ
  ต่อครั้ง บนบริการเรียกรถ Grab
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKRIDE และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนชำระค่าบริการเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูงสุด 140 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 12,880 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริม
  การขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการเรียกรถ Grab JustGrab GrabCar GrabCar Plus (สำหรับภูเก็ต, กระบี่ และสมุย) / GrabCar Premium (สำหรับจังหวัดอื่นๆ), GrabTaxi, GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า เท่านั้น
  (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ในทุกจังหวัดที่ Grab ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด
  หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่วนต่างของ
  ค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการ
  ในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลด
  ในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รับรหัสส่วนลดแล้ว
  แต่ยกเลิกการใช้บริการในครั้งนั้น ถือว่า
  ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับรหัสส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือ
  บัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการ

  ส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay
  เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ
  ส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/