/th/promotion/pages/government-savings-bond-together-savings.aspx

วันนี้ - 3 ธ.ค. 2564

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565*บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

**นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ ในการแสวงหากำไร

จุดเด่น

 • เป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน
 • ผู้ลงทุนได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ตามระยะเวลาที่กำหนดที่แน่นอน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่ในขณะช่วงที่เสนอขาย

คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองอาจจะได้รับมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น

ช่องทางการจองซื้อ

 

หมายเหตุ :

 1. การจองซื้อที่สาขาธนาคาร สำหรับพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB) สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสาขาแต่ละแห่ง ของวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเวลา 15.00 ของวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. หรือเวลาปิดทำการสาขาแต่ละแห่ง ของวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 2. การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น) สำหรับพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB) สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเวลา 15.00 ของวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

เงื่อนไขการจองซื้อ :
จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center:
02-8888888 กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
Link : https://www.pdmo.go.th/en/bond-channels

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อพันธบัตรได้บ้าง
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) และพันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB) เสนอขายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) เสนอขายให้กับนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร ได้แก่ (สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐและนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์
จองซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ชำระเงินอย่างไร

บุคคลที่จะจองซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจ่ายชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน K PLUS เท่านั้น (ต้องชำระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ) โดยสามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ

ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือ ตัวแทนธนาคาร โดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

ผู้เยาว์ สามารถจองซื้อพันธบัตรที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์สามารถจองซื้อได้ โดยจะต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอม

ชาวต่างชาติสามารถจองซื้อพันธบัตรได้หรือไม่

จองซื้อได้ แต่ต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เมื่อจองซื้อ และชำระเงิน ค่าจองซื้อพันธบัตรเรียบร้อยแล้วได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อพันธบัตรชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยจะไม่มีการจัดสรรในภายหลัง

พันธบัตรที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่
 • รุ่น 5 ปี (SBST26NB) และ 10 ปี (SBST31NB) จ่ายปีละ 4 งวด คือทุกวันที่ 22 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 (หากวันจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันหยุดธนาคารแห่งประเทศ ไทย จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)
 • รุ่น 10 ปี (SB31NA) จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่าย ดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 (หากวันจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)
วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของพันธบัตรที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด
 • รุ่น 5 ปี (SBST26NB) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569
 • รุ่น 10 ปี (SBST31NB) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2574
 • รุ่น 10 ปี (SB31NA) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2574
สามารถขายพันธบัตรก่อนครบกำหนด หรือสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ได้หรือไม่

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ หรือสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดและวิธีการดำเนินการ ดังนี้

 • (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
 • (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
 • (3) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันที่ทำรายการซื้อ 2 วันทำการ

ดอกเบี้ยพันธบัตรจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่ จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต