/th/promotion/pages/debenture-true4-65.aspx

วันนี้ - 16 ส.ค. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 เสนอขายวันที่ 10 - 11 และ 15 สิงหาคม 2565 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น

 • TRUE ถือหุ้นหลักโดยกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) ร้อยละ 49.99 และChina Mobile อีกกว่าร้อยละ 18 ประกอบกับ China Mobile ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยสนับสนุนบริษัทในด้านเทคโนโลยี 5G และอุปกรณ์สื่อสารได้*
 • TRIS Rating ประกาศเครดิตพินิจแนวโน้ม “Positive” สำหรับอันดับเครดิตองค์กร เนื่องจากการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และDTAC มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสถานะทางการเงินของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม (NEWCO) จะมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับสถานะทางการเงินของบริษัท และการควบรวมจะทำให้เกิดการผสานหลังทางธุรกิจ และขยายขนาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • TRUE เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 120 ชุด ตั้งแต่ปี 2545** และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด

หมายเหตุ:

*ข้อมูลจาก https://www.true.th/true-corporation/site/home

**ข้อมูลจาก https://www.thaibma.or.th
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ

 1. เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (เช่นหนี้เงินกู้ และหนี้จากการออกตราสารหนี้)
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้

คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ

 • กลุ่มบริษัทฯ ยังมีข้อพิพาทหลายคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง และคดียังไม่สิ้นสุด โดยมูลค่าความเสียหายจากคดีความที่สำคัญตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องคิดเป็นประมาณร้อยละ 147 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับรายการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากรายการเหล่านี้ไว้ในงบการเงิน ดังนั้น หากผลที่สุดของข้อพิพาทดังกล่าวเป็นลบต่อบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ อย่างมีนัยสำคัญได้
 • กลุ่มบริษัทฯ จัดหาเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ใช้ในการขยายธุรกิจ และ / หรือใช้ในการจัดหาสินทรัพย์มาจากการออก และเสนอขายหุ้นกู้เป็นหลัก
  หากบริษัทฯ ไม่สามารถออก และเสนอขายหุ้นกู้ได้ตามแผนการใช้เงินที่วางไว้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง และการชำระคืนหนี้
 • กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และสามารถก่อภาระหนี้ใหม่ได้โดยไม่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีข้อพิพาทหลายคดีที่ยังไม่สิ้นสุด จึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ และไม่ผิดเงื่อนไข
  ข้อกำหนดสิทธิ
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
 • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร / บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ / หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย และความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
BBB+

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท BBB+

แนวโน้มเครดิต “Stable”

แนวโน้มเครดิต
“Positive”

หุ้นกู้อายุ 1 ปีและ 2 ปี, 3 ปี 3 เดือน

หุ้นกู้อายุ.

หุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 5 ปี

หุ้นกู้อายุ.


จากความเสี่ยง 8 ระดับ
เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่
ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5
*ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
บังคับใช้ก่อนปี 2564

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
รุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน, 4 ปี และ 5 ปี
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
รุ่นอายุ 1 ปี, 2 ปี เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 23.30 ของวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ (ไม่เปิดจองซื้อวันเสาร์ - อาทิตย์)

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายด้วย K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการ
  ในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ
 2. จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรติ
  นาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน) วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย
  K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่
  K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้
  K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID,
การเปิดบัญชี
K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center : tel02-8888888
กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

Base Filing : https://market.sec.or.th/public/ipos
/IPOSDE01.aspx?TransID=316283

69-pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos
/IPOSDE01.aspx?TransID=441741

หมายเหตุ

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

หุ้นกู้ชุดที่ 1 – 3 : เสนอขายประชาชนทั่วไป

ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ และนิติบุคคล ยกเว้นผู้เยาว์ไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ (ผู้เยาว์ คือ คนที่อายุ
ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ)

หุ้นกู้ชุดที่ 4 – 5 : เสนอขายต่อลงทุนสถาบัน และ / หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เสนอขายต่อลงทุนสถาบัน และ / หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

 • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50,000,000 บาท
  (ห้าสิบล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
  ซึ่งใช้เป็น
  ที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ขึ้นไป
 • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญา
  ซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10,000,000 บาท
  (สิบล้านบาท) ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวม
  เงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20,000,000 บาท(ยี่สิบล้านบาท) ขึ้นไป

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

 • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุด
  ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่
  100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ขึ้นไป
 • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือ
  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ขึ้นไป หรือในกรณีนับรวม
  เงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุด
  ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และชำระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี
  K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน KPLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการจองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย
  K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้
  K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชำระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากทำ QR / Barcode การชำระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร (อาจมีหรือไม่มี)
 • ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test
(กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ

 1. หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My invest การจองซื้อสำเร็จจะได้ SMS / Email ยืนยันจากระบบ
 2. หากจองซื้อผ่านสาขา สามารถตรวจสอบได้จากสาขาที่ท่านจองซื้อไว้
ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้ ให้แนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางแทนบัตรประชาชนเวลามาจองซื้อ

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ True สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ 1. รับเป็นใบ 2. รับเข้าหลักทรัพย์ของลูกค้า เท่านั้น

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296 4808, 02-296 5557

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296 4808, 02-296 5557

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือนคือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์, 16 พฤษภาคม, 16 สิงหาคม และ วันที่ 16 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด
อายุหุ้นกู้3 ปี 3 เดือน4 ปี5 ปี1 ปี2 ปี
วันครบกำหนด16 พฤศจิกายน 256816 สิงหาคม 256916 สิงหาคม 257016 สิงหาคม 256616 สิงหาคม 2567
touch
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด
อายุหุ้นกู้3 ปี 3 เดือน4 ปี 5 ปี 1 ปี 2 ปี
ระดับความเสี่ยง45544
touch

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่
1 - 5 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ
* ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.
บังคับใช้ก่อนปี 2564

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296 4808, 02-296 5557