/th/promotion/pages/debenture-pttgc.aspx

วันนี้ - 29 มิ.ย. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 คาดว่าจะเสนอขาย รอบผู้สูงวัย : วันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ รอบประชาชนทั่วไป : วันที่ 27- 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

จุดเด่น

 • ความสัมพันธ์กับ ปตท. และการสนับสนุนที่มากขึ้น โดย GC เป็นผู้รับซื้อวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรายใหญ่ของ ปตท. และเป็นบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดของ ปตท.
 • การเข้าซื้อกิจการ Allnex ในช่วงปลายปี 2564 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ GC ในการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจเคมีเกรดพิเศษ (Specialty Chemical) การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเพิ่มความแข็งแกร่งด้านธุรกิจตามการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีเกรดพิเศษและการกระจายตัวของรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ
 • GC เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 22 ชุด ตั้งแต่ปี 2550 และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด*

หมายเหตุ: *ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ / หรือ เพื่อเป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ

คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ

 • ความผันผวนตามวัฏจักรของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น อาจส่งผลกระทบต่อกำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท
 • หุ้นกู้นี้ไม่มีข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Debt Covenant Ratio) สำหรับการออกหุ้นกู้ ส่งผลให้ PTT สามารถดำเนินการก่อหนี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร / บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่องซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ / หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้
AAA AAA  

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท และ หุ้นกู้

แนวโน้มเครดิต                                  “Stable” แนวโน้มเครดิต                                  “Stable”  

แนวโน้มเครดิต
“Negative”

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต. ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.  

จากความเสี่ยง 8 ระดับ
เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ
โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยง
อยู่ระหว่าง 1 - 5

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest  

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถจองซื้อ

 • รอบผู้สูงวัย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 ของ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (จองซื้อได้ 24 ชม.) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ
 • รอบประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (จองซื้อได้ 24 ชม.) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายด้วย K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่เกินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ
 2. จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 12 ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน) วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ของธนาคารนั้นๆ (ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้ สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

สาขาธนาคารกสิกร สาขาธนาคารกสิกร  

การจองซื้อผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย

 • รอบผู้สูงวัย ภายในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาเปิด - ปิดทำการของแต่ละสาขา ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 • รอบประชาชนทั่วไป ภายในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาเปิด - ปิดทำการของแต่ละสาขา ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center: tel02-8888888 กด 819

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

ผู้ลงทุนทั่วไป (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ยกเว้นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ ไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยแบ่งช่วงการจองซื้อเป็น 2 ช่วง ดังนี้

วันที่จำหน่ายผู้มีสิทธิซื้อเงื่อนไขการจองซื้อ
22 - 23 มิถุนายน 2565
(รอบผู้สูงวัย)
ผู้ที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505
หรือก่อนหน้านั้น ("ผู้สูงวัย")*
ขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณ 100,000 บาท
27 - 29 มิถุนายน 2565
(รอบประชาชนทั่วไป)
สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
ซึ่งรวมถึงผู้สูงวัย*
ขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณ 100,000 บาท
* หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2565
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
จองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ชำระเงินอย่างไร
 • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน KPLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน KPLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการจองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 12 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด
 • (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ (ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชำระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากทำ QR / Barcode การชำระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร (อาจมีหรือไม่มี)
 • รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น
 • ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz
และไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือ ตัวแทนธนาคาร โดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00
ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test (กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยหากการจองซื้อสำเร็จจะได้ SMS / Email ยืนยันจากระบบ

วิธีการรับหลักทรัพย์สามารถเลือกรับได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ

 1. รับเป็นใบหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296 4808, 02-296 5557

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

6 เดือน ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปี โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด

วันที่ 30 มิถุนายน 2572

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด

หุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 3 ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่ 1 - 5 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

ส​ามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296 4808, 02-296 5557