/th/promotion/pages/debenture-ivl1-66.aspx

วันนี้ - 17 พ.ค. 2566

หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เสนอขายวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้

จุดเด่น

 • เป็นหนึ่งในผู้ผลิตในธุรกิจปิโตรเคมีชั้นกลาง ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายน้ำรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นผู้นําในการผลิต ผลิตภัณฑ์ PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
 • บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 53 ชุด ตั้งแต่ปี 2554*และมีประวัติชําระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
  หมายเหตุ : *ข้อมูลจาก https://www.ibond.thaibma.or.th
  ณ วันที่ 04 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อใช้ชําระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2566 มูลค่ารวม 4,100 ล้านบาท (ได้แก่ หุ้นกู้ IVL236A และ / หรือ หุ้นกู้ IVL236B) และ / หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ / หรือ บริษัทในเครือ และ / หรือ เพื่อ ทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ได้ทดรองจ่ายไปแล้ว และ / หรือ เพื่อเป็นเงินลงทุนสําหรับธุรกิจเดิมและ / หรือธุรกิจใหม่ ของบริษัท และ / หรือ บริษัทในเครือ

คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ

 • ความเสี่ยงจาการที่ไม่สามารถเพิ่มความสามารถในการทํากําไรตลอดห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจในระดับสูงสุด เนื่องจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวย และความผันผวนของราคา ความน่าเชื่อถือในการจัดหาวัตถุดิบ และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทใช้ประโยชน์จากการรวม และการกระจายโรงงานผลิตของเราที่ตั้งอยู่ในหลายภูมิภาค นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน และมาตรการความเป็นเลิศในการดําเนินงานด้านอื่นๆ
 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ / หรือ อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจสถานะ ทางการเงิน โอกาส และผลการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย จัดให้กระแสเงินสดรับและจ่ายเป็นสกลุเงินเดียวกัน (Natural Hedge) รวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการออกหุ้นกู้ / พันธบัตรแบบ
  กําหนดอัตราคงที่ รวม ถึงหุ้นกู้ไม่จํากัดอายุในตลาดตราสารหนี้ไทย จะทําหน้าที่จัดการความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
 • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกําหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร / บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทําให้ขายไม่ได้ในทันที และ / หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กําไร
  กําไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
AA-

อันดับความน่าเชื่อถือ
หุ้นกู้และบริษัท “AA-”

BBB

แนวโน้มเครดิต
“Stable”

อายุหุ้นกู้

อายุหุ้นกู้ 3 ปี
อายุหุ้นกู้ 5 ปี

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.

อายุหุ้นกู้ 3 ปี
อายุหุ้นกู้ 5 ปี

จากความเสี่ยง 8 ระดับ
เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไป
ที่ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจําหน่ายหุ้นกู้

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Investเปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest
สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ของวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 15.30
ของวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ


การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายด้วย K PLUS (ต้องชำระภายใน 10 นาที
  ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
  • กรณีลูกค้าโควต้าจองซื้อได้ตามยอดโควต้าที่ได้รับอนุมัติ
  • กรณีลูกค้า Walk-in สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Pay ปกติ) หากลูกค้าต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ
 2. จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น
  11 ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน)
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ
  ธนาคารนั้นๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงิน การทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน
  Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID,
การเปิดบัญชี
K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ หรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center : tel02-8888888
กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

69-BASE : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE0
1.aspx?TransID=514737&SD

69-pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE0
1.aspx?TransID=514749&SD

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ
(ควรมี Tax ID มิฉะนั้นอาจมีปัญหาตอนต้องการ claim ภาษีที่ถูกหักจากดอกเบี้ยไว้) และ นิติบุคคล ยกเว้นผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ) โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์
  • บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคล (กรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล)ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  • มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยง (เช่น กองทุน หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือหุ้นสามัญ เป็นต้น) เป็นประจําและต่อเนื่อง (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้งในช่วง 4 (สี่) ไตรมาสที่ผ่านมา หรือปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้งติดต่อกัน 2 (สอง) ปี)
  • มีประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) พนักงาน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น)
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ (เช่น มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรบัณฑิต หรือวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับสาขา การเงิน หรือถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันนี้อยู่แล้ว)
  • เป็นผู้แนะนําการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
  • ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
   • Chartered Financial Analyst (CFA)
   • Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
   • Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
   • Certified Financial Planner (CFP)
   • หลักสูตรตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
    ประกาศกําหนด
 2. คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน
  • บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส ที่มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พัก อาศัยประจําของบุคคลนั้น
  • มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท
   (สามล้านบาท)
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8,000,000บาท
   (แปดล้านบาท) หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝาก แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท
   (สิบห้าล้านบาท)
   นิติบุคคลที่มีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจํางวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท)
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝาก แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินประจํางวดปีบัญชี ล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้ ให้แนบสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางแทนบัตรประชาชนเวลามาจองซื้อ (ควรมี Tax ID มิฉะนั้นอาจมีปัญหาตอนต้องการ claim ภาษี ที่ถูกหักจากดอกเบี้ยไว้)

จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชําระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี
  K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทําแบบประเมิน CRR
 • กรณีเลือกจ่ายชําระผ่าน K PLUS ทํารายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้อง ชําระเงินผ่าน
  K PLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการจองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีเลือกจ่ายชําระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่
  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน วงเงินการชําระเงินขึ้นอยู่กับ ข้อกําหนดของธนาคารนั้นๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชําระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่
  K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทํา รายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชําระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากทํา QR / Barcode การชําระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชําระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
  (อาจมีหรือไม่มี)
 • รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น
 • ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทํารายการเสร็จสิ้น
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทําอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา
(เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการจองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank ที่เคยทํา KYC / CDD และ suitability test (กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสารมอบอํานาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอํานาจยื่นต่อ ตัวแทนจําหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง โดย ลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสําเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ทําการจองและชําระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ

 • หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My invest การจองซื้อสําเร็จจะได้ SMS / Email ยืนยันจากระบบ
 • หากจองซื้อผ่านสาขา สามารถตรวจสอบได้จากสาขาที่ท่านจองซื้อไว้
วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ IVL สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ
1. รับเป็นใบ
2.รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (พอร์ตหุ้น) ของลูกค้าเท่านั้น

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เบอร์ติดต่อ 02-2301477, 02-2301478

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-2301477, 02-2301478

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน
ทุกวันที่ 18 พฤษภาคม และวันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ สําหรับการชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จะชําระในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด
อายุหุ้นกู้3 ปี5 ปี10 ปี12 ปี
วันครบกำหนด18 พฤษภาคม 256918 พฤษภาคม 257118 พฤษภาคม 257618 พฤษภาคม 2578
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด

หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงดังนี้

อายุหุ้นกู้3 ปี5 ปี10 ปี12 ปี
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้2233
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่ 1 - 5 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ
อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ
02-2301477, 02-2301478