/th/promotion/pages/debenture-irpc1-66.aspx

วันนี้ - 30 พ.ค. 2566

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 จะเสนอขายวันที่ 26, 29 - 30 พฤษภาคม 2566 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้

จุดเด่น

 • IRPC เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • IRPC เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายได้จึงมีความผันผวน

  น้อยกว่าผู้ผลิตที่ไม่ได้ผลิตแบบครบวงจร
 • IRPC จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำลังการกลั่นน้ำมันในประเทศ โดยมีกำลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน
 • IRPC ยังมีโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil Group I) กำลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี และยางมะตอยขนาดกำลัง

  การผลิต 600,000 ตันต่อปี ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ
 • บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 28 ชุด ตั้งแต่ปี 2550* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
  หมายเหตุ :
  *ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th
  ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อชำระคืนหุ้นกู้รุ่น IRPC239A และ / หรือ
เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ / หรือ เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายในปี พ.ศ. 2566

คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

 • IRPC อยู่ในธุรกิจปิโตรเลียมที่เป็นวงจรขึ้นลง และได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกสูง
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
 • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร / บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ / หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหา
  ผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร
  กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
“A-”

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท “A-”

แนวโน้มเครดิต “Negative”

แนวโน้มเครดิต
“Negative”

“A-”

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้ “A-”

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.

จากความเสี่ยง 8 ระดับ
เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไป
ที่ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest
จะสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา
23.30 น. และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดธนาคาร)

การจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารฯ สามารถเลือกชำระได้
2 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายด้วย K PLUS (ต้องชำระภายใน 10 นาที
  ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
  • กรณีลูกค้าโควต้าจองซื้อได้ตามยอดโควต้า
   ที่ได้รับอนุมัติ
  • กรณีลูกค้า Walk-in สามารถชำระได้
   30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Pay ปกติ) หากลูกค้าต้องการจองซื้อมากกว่านี้
   สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วง
   การจองซื้อ
 2. จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น
  11 ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน) วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้น ๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้าย
  มาใช้
  K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า)
  ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มี
สัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตน
ที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID,
การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center : tel02-888-8888
กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

69-Pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=517318

Base Filing : https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=516077

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

ประชาชนทั่วไป ยกเว้นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ คือ คนที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ใน
วันจองซื้อ)

จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี
  K-eSaving, การสมัคร Line BK,
  และการทำแบบประเมิน CRR
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน
  K PLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการ
  จองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้น ๆ
  (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่
  K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน
  Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชำระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากทำ QR / Barcode การชำระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน
  ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร (อาจมีหรือไม่มี)
 • รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น
 • ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตน
ที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา
(เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00
ของวันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test
(กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้อง
  ครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
  การจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยหากการจองซื้อสำเร็จจะได้ SMS / Email ยืนยันจากระบบ

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ IRPC สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ 1. รับเป็นใบ 2. รับเข้าหลักทรัพย์ของลูกค้า เท่านั้น

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่
  ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่
  ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-2965696, 02-2964788, 02-2965695

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ย
งวดแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด
อายุหุ้นกู้3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี
วันครบกำหนด31 พ.ค. พ.ศ. 256931 พ.ค. พ.ศ. 257131 พ.ค. พ.ศ. 257331 พ.ค. พ.ศ. 2576
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด

หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงดังนี้

อายุหุ้นกู้3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้3333
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

จากความเสี่ยง 8 ระดับ เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ
โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้
รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับ
ที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-2965696, 02-2964788,
02-2965695