/th/promotion/pages/debenture-gulf3-65.aspx

วันนี้ - 17 ส.ค. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เสนอขายวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น

 • บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
  จาก
  ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
  ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ
  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • GULF เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 19 ชุด ตั้งแต่
  ปี 2559* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด

หมายเหตุ: *ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และ / หรือ ชำระคืนเงินกู้และ / หรือ ใช้เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ

คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

 • บริษัทเป็น holding company จึงมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีการขยายกิจการไปในต่างประเทศ เช่น ธุรกิจพลังงาน หมุนเวียน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และธุรกิจดิจิทัล และมีภาระ
  หนี้สิน
  ที่ค่อนข้างสูงจากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เน้นเรื่องการศึกษาและสอบทานข้อมูลของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ
  ต่อการตัดสินใจลงทุน
 • ต้นทุนโครงการและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย
  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายให้มีความสอดคล้องกันในด้านสกุลเงิน
  รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตรา
  ต่างประเทศล่วงหน้า (Currency forward contracts) และการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (cross-currency swaps)
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
 • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หา
  ผู้ซื้อให้ (ธนาคาร / บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง)
  แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพ
  คล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ / หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคา
  ที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและ
  ความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร
  กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
A+ A+

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้ A-

แนวโน้มเครดิต “Stable” แนวโน้มเครดิต “Stable”

แนวโน้มเครดิต
“Stable”

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต. ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.

จากความเสี่ยง 8 ระดับ
เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ โดย
ทั่วไปที่ระดับความเสี่ยงอยู่
ระหว่าง 1-5

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest
สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ของวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30
ของวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หรือ
ตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายด้วย K PLUS (ต้องชำระภายใน 10 นาที
  ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
  • กรณีลูกค้าโควต้าจองซื้อได้ตามยอดโควต้า
   ที่ได้รับอนุมัติ
  • กรณีลูกค้า Walk-in สามารถชำระได้
   30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Pay ปกติ) หากลูกค้าต้องการจองซื้อมากกว่านี้
   สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วง
   การจองซื้อ
 2. จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร
  (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน)
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงิน
  การทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มี
สัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID,

การเปิดบัญชี
K-eSaving,
การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center: tel02-8888888
กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

69-pricing :
https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=438911

Base Filing :
https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=438812

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

ประชาชนทั่วไป ยกเว้นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์,
ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสหกรณ์
(ผู้เยาว์ คือ คนที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี
บริบูรณ์
ในวันจองซื้อ)

จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K-Plus มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี
  K-eSaving, การสมัคร Line BK,
  และ
  การทำแบบประเมิน CRR
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน KPLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการ
  จองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงิน
  การทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชำระภายใน
  10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากทำ QR / Barcode การชำระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน
  ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร (อาจมีหรือไม่มี)
 • รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น
 • ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest
ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตน
ที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของ
วันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ
จองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank
ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test

(กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสาร
มอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้อง
แนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติม
เพื่อให้
ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้อง
  ครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับ
  ลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
  การจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ
  มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยหากการจองซื้อสำเร็จ
จะได้ SMS / Email ยืนยันจากระบบ

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์
ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ GULF สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ
1. รับเป็นใบ
2. รับเข้าหลักทรัพย์ของลูกค้า เท่านั้น

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่
  ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า :
  นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ
02-128-2324-2329

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี
ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และ
จะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด
อายุหุ้นกู้3 ปี7 ปี
วันครบกำหนด18 สิงหาคม พ.ศ. 256918 สิงหาคม พ.ศ. 2572
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด

หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงดังนี้

อายุหุ้นกู้4 ปี7 ปี
ระดับความเสี่ยง33
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

จากความเสี่ยง 8 ระดับ เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ
อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับ
ที่ซื้อมาหรือ
ไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

นายทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-128-2324-2329