/th/promotion/pages/debenture-btsg3-65.aspx

วันนี้ - 29 พ.ย. 2565

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เสนอขายวันที่ 25, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2565 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น

 • บีทีเอสมีสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทจากการมีรายได้ค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้า ทั้งนี้ บีทีเอสดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH ดังนี้
  • ธุรกิจ MOVE (ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน)
   ผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และยังได้ขยายระบบคมนาคมขนส่งอื่นๆ
   อาทิ รถโดยสาร เรือโดยสาร ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสนามบิน โดยกลุ่มธุรกิจนี้ มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 68%

   (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565/2566)
  • ธุรกิจ MIX (ธุรกิจสื่อโฆษณาและบริการ) ประกอบด้วยสื่อโฆษณาและแพลตฟอร์มทางการตลาดที่มีการนำชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้เพื่อต่อยอดและปรับปรุง
   ผลการดำเนินธุรกิจ อาทิ VGI
  • ธุรกิจ MATCH ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการผนึกกำลัง ร่วมกันกับบริษัทในกลุ่ม
 • บีทีเอสให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาอย่างยาวนาน และในครั้งนี้ บริษัทฯ เสนอขาย “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB)” ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีการการดำเนินการตามภาระผูกพันเพิ่มเติม โดยข้อตกลงหรือเงื่อนไข
  ในการดำเนินการตามภาระผูกพันดังกล่าวจะอ้างอิงกับผลความสำเร็จหรือผลการดำเนินการตาม
  ตัวชี้วัด และเป้าหมายด้านความยั่งยืน
  (Key Performance Indicators) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคตที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านดีต่อ
  สิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ในการเสนอขายครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นบัตรกำนัล มูลค่า 200 (สองร้อย) บาท ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นสินค้า และ / หรือ บริการ และ / หรือ ส่วนลด มูลค่า 200
  (สองร้อย) บาท ผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท
  รีวอร์ดส โดยผู้ลงทุนจะได้รับ (โค้ด ผ่านอีเมล และ / หรือ sms) ในการเข้าไปใช้สิทธิ์รับบัตรกำนัลผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส
  ซีเล็คชั่น หรือเว็บไซต์ https://m.rabbitselection.com
  โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะต้องทำการ
  ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรกำนัลผ่านแปพลิเคชัน
  แรทบิท รีวอร์ดส ภายใน
  31 มกราคม 2566
A A

อันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้และบริษัท “A”

แนวโน้มเครดิต “Negative” แนวโน้มเครดิต “Negative”

แนวโน้มเครดิต
“Negative”

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต. ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.

จากความเสี่ยง 8 ระดับ เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ
โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา)

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest
สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 23.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และ
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายด้วย K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการ

  ในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ
 2. จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น
  11 ธนาคาร
  (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน)
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ
  (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS
  แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงิน
  การทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน
  Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มี
สัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตน
ที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น
การลงทะเบียน NDID,

การเปิดบัญชี
K-eSaving,
การสมัคร Line BK,
และการทำแบบประเมิน CRR

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
วิธีการจองซื้อและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center: tel02-8888888
กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

69-BASE : https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=463387

69-PRICING : https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=463388

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

Sustainability-Linked Bond (SLB) หรือ หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน คืออะไร

Sustainability-Linked Bond (SLB) หรือ
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน เป็นตราสารหนี้ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีการปรับ
อัตราดอกเบี้ย และ / หรือ การดำเนินการตามภาระผูกพันใดๆ
โดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการดำเนินการตาม
ภาระผูกพันดังกล่าวจะอ้างอิงกับผลความสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Key Performance Indicators)
ของผู้ออกตราสารหนี้
ในอนาคตที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

หากบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดได้ จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือไม่

หากบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดได้ภายในวันประเมินผล บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีการซื้อใบรับรอง
การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credits: RECs) จากหน่วยงาน และ / หรือ องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ / หรือสากล ทั้งนี้ ไม่กระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) ยกเว้นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ คือ
คนที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ)

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์
ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี
  K-eSaving, การสมัคร Line BK,
  และ
  การทำแบบประเมิน CRR
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน K PLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน
  K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน
  K PLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการ
  จองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
 • กรณีเลือกจ่ายชำระผ่าน จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารออมสิน
  วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ
  (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงิน
  การทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน
  Bill Payment ของลูกค้า) และต้องชำระภายใน
  10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากทำ QR / Barcode การชำระเงินหาย จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรอให้บิลหมดอายุ ค่าธรรมเนียมการโอน / ชำระเงิน

  ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร (อาจมีหรือไม่มี)
 • รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น
 • ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest
ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตน
ที่ตู้ ATM หรือตัวแทนธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น
ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 น. ของวันที่ 1 ถึง 6:00 น.
ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 น.
ของวันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้
ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ
จองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank
ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test

(กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสาร
มอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้รับ
มอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้อง
  ครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนาม
  สำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับ
  ลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
  การจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ
  มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้
ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจำนวนที่จองซื้อ

 • หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My invest การจองซื้อสำเร็จจะได้ SMS / Email ยืนยันจากระบบ
 • หากจองซื้อผ่านสาขา สามารถตรวจสอบได้จากสาขาที่ท่านจองซื้อไว้
ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้ ให้แนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางแทนบัตรประชาชนเวลามาจองซื้อ

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ BTSG
สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ
1. รับเป็นใบ
2. รับเข้าหลักทรัพย์ของลูกค้า เท่านั้น

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เบอร์ติดต่อ
02-230-2895

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้
  ให้แก่
  ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่
  ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า :
  นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เบอร์ติดต่อ
02-230-2895

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน (เว้นแต่ดอกเบี้ย
งวดแรกจะเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน) ทุกวันที่ 29 พฤษภาคม และวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรก
ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด
อายุหุ้นกู้1 ปี 11 เดือน 30 วัน4 ปี 5 เดือน 29 วัน7 ปี 5 เดือน 29 วัน9 ปี 11 เดือน 30 วัน
วันครบกำหนด29 พฤศจิกายน พ.ศ. 256729 พฤษภาคม พ.ศ. 257029 พฤษภาคม พ.ศ. 257329 พฤศจิกายน พ.ศ. 2575
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด
อายุหุ้นกู้1 ปี 11 เดือน 30 วัน4 ปี 5 เดือน 29 วัน7 ปี 5 เดือน 29 วัน9 ปี 11 เดือน 30 วัน
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้3333
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่
1 - 5 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ
อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับ
ที่ซื้อมา
หรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ
02-230-2895