/th/promotion/pages/debenture-bgrim1-66.aspx

วันนี้ - 30 มี.ค. 2566

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 คาดว่าจะเสนอขายวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566 นี้

ชนิดหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอน
เมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

อายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้

จุดเด่น

 • บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 145 ปี ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีฐานการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโครงการ
  โรงไฟฟ้าภายใต้การดูแลครอบคลุมทั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 • บริษัทฯ จำหน่ายไฟฟ้าไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 300 ราย โดยมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ ตามมาตรฐานสากล
 • บริษัท มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

  ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนโครงการใหม่ และ / หรือ
เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ และ / หรือ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

 • ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ดังนั้น กระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้า
  ด้วย กฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญในการผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ควบคุมระบบขายส่งไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามสัญญาและภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก เนื่องจาก บริษัทอยู่ระหว่างการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่หลายโครงการ
  จึงจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการพึ่งพาการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นหลัก
 • ในกรณีที่บริษัทผู้ออกเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชําระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้สามัญ เจ้าหนี้มีประกัน เป็นต้น
 • ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่เลิกกิจการ หรือมีการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด โดย
  ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อมีการไถ่ถอนก่อนกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถหาการลงทุนที่ให้
  ผลตอบแทนใกล้เคียงมาทดแทนได้
 • ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยได้
  ไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง และตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ
  ผลตอบแทนตามที่คาดหวังและไม่มีสิทธิ
  ฟ้องร้อง
 • ตลาดรองมีสภาพคล่องต่ำ ทำให้เมื่อผู้ลงทุนต้องการขาย ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายได้ในราคาและ / หรือเวลาที่คาดหวัง
 • หากบริษัทมีการผิดนัดไขว้ (cross-default) หรือผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ตัวอื่น จะไม่ถือว่าบริษัทผิดนัดชำระในหุ้นกู้นี้ ทำให้ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิ
  เรียกร้องให้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในกรณีดังกล่าว ประกอบกับเมื่อบริษัทชำระหนี้ให้เจ้าหนี้อื่นจนขาดสภาพคล่อง ผู้ลงทุนอาจมี
  ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามกำหนด
A

อันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัท “A”

BBB+

อันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้ “BBB+”

แนวโน้มเครดิต Stable

แนวโน้มเครดิต
“Stable”

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.

จากความเสี่ยง 8 ระดับ
เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่
ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านสาขาธนาคารฯ คาดว่าสามารถ
จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง 15.30 น.
ของวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ


สาขาธนาคารกสิกรไทย สาขาธนาคารกสิกรไทย 

การจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารฯ สามารถเลือกชำระได้
2 วิธี ได้แก่

 1. เงินสด / ตัดบัญชี : วันที่ 28 - 30 มีนาคม
  พ.ศ. 2566 ในเวลาทำการของสาขา
 2. เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ : ตั้ง​แต่เวลา
  8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของแต่ละสาขาของวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงภายใน 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของแต่ละสาขาของวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น และต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

โดยเช็คต้องสั่งจ่ายตามนี้ :

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ
ของ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 1/2566”

**วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ไม่รับเช็คทุกชนิด รวมถึงเช็ค KBank

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center : tel02-888-8888
กด 819

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือชี้ชวน : https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=490612

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือ
ชี้ชวน

คำถามที่พบบ่อย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้ มีจุดแตกต่างที่สำคัญจากหุ้นกู้ทั่วไปอย่างไร
 • เป็นหุ้นกู้ที่ ไม่มีกำหนดอายุ ต้องลงทุนยาวจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ ยกเว้นบริษัท
  ขอไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนได้
  หลังจากครบ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
 • บริษัทมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยได้ไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
 • ถ้าบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการ จะได้รับชำระหนี้หลังเจ้าหนี้สามัญ (แต่ได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ)
 • ไม่มีเงื่อนไข cross default ดังนั้นหากบริษัทผิดนัดชำระหนี้อื่น ผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ต้องให้ชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหุ้นกู้นี้
  ไปด้วย
ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา
ที่เป็นผู้เยาว์ คือ คนที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
ในวันจองซื้อ)

จองซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สำหรับหุ้นกู้ที่ซับซ้อน / เสี่ยงสูงอย่างหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จะเปิดจองซื้อผ่านช่องทางสาขาเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วน (ไม่มีช่องทาง Online)

จองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ
จองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank
ที่เคยทำ KYC / CDD และ suitability test

(กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสาร
มอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับ
มอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้อง
  ครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับ
  ลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
  การจองซื้อทุกฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ
  มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้
ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจำนวนที่จองซื้อ

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ BGRIM สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ 1. รับเป็นใบ 2. รับเข้าบัญชีหลักทรัพย์ (พอร์ตหุ้น) ของลูกค้า เท่านั้น

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่
  ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า :
  นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296-4808, 02-296-5557

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด

ไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual) แต่บริษัทมีสิทธิขอไถ่ถอนทั้งจำนวนได้ ณ วันชำระดอกเบี้ยหลังจากครบ 5 ปี หรือตามเงื่อนไข
ด้านภาษี / เงินทุน / บัญชี

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณดอกเบี้ยเป็นอย่างไร

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรกคือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 (แต่ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยออกไปโดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ตามเงื่อนไข
ในข้อกำหนดสิทธิ)

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 5อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
ปีที่ 6 - 10, 11 - 15,
16 - 20, 21 - 25
อัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
ปีที่ 26 - 30, 31 - 35,
36 - 40, 41 - 45, 46 - 50
อัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
ทุกช่วง 5 ปีหลังจากนั้นอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ :
(ก) อัตราอ้างอิง หมายถึง Yield Interpolation ของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการที่สองก่อนหน้า
วันปรับอัตราอ้างอิงใด ๆ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ข) Initial Credit Spread หมายถึง อัตราร้อยละ 3.58 ต่อปี

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด

หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับ 7 จากความเสี่ยง
8 ระดับ เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่ระดับ
ความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 1 - 5

ผู้ออกสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
 1. ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้หลังจากครบกำหนด 5 ปี
 2. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี
  (หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง) อันส่งผลทำให้
  ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
 3. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดอันดับหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้สามารถนับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนของทุน (equity credit) ได้น้อยลงกว่าเดิมหรือนับไม่ได้เลย
 4. มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีที่ทำให้นับ
  หุ้นกู้นี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่าเดิมหรือนับไม่ได้เลย
สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้
รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตามตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่
ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

หากบริษัททำการไถ่ถอนก่อนกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุ​ได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือ​นายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-296-4808, 02-296-5557