Pomelo x Blue Card & Blue Credit Card

วันนี้ - 28 ก.พ. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตร Blue Credit Card

ช้อปที่ Pomelo รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* + ส่วนลดสูงสุด 15%*

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร Blue Credit Card

ใช้จ่าย/เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
2,000 บาทขึ้นไป10%
จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/เซลล์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 500 บาท/บัตร/เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท/บัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการที่ Pomelo และร้านค้าอื่นๆที่ร่วมรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ BLUE (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร BLUE CREDIT CARD 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ก่อนการทำรายการชำระเงินด้วยบัตร BLUE CREDIT CARD ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

รับส่วนลดสูงสุด 15%*

เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ของ Pomelo Thailand

รหัสส่วนลดรับส่วนลด
PTTBLUEPML1515%
จำกัดส่วนลดสูงสุด 500 บาท สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้าออนไลน์ของ Pomelo Thailand ยกเว้น ‘Tap. Try. Buy’ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  *เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:
 • จำกัดการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตร Blue Credit Card ที่ร้านค้าในเครือโออาร์และร้านค้าไลฟ์สไตล์ตามที่ธนาคารกำหนด (“ร้านค้า”) ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 65 - 28 ก.พ. 66 เท่านั้น
 • สมาชิกบัตร PTT Blue Credit Card ใบเดิมสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เหมือนกันโดยไม่ต้องรอบัตรใบใหม่
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการผ่านระบบ SMS และได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จจากระบบอย่างถูกต้องก่อนทำรายการชำระสินค้า/บริการ
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขนับจากวันที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านระบบ SMS และได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จจากระบบอย่างถูกต้องจนถึงวันจบรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายก่อนวันลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จะใช้กับการใช้บัตร Blue Credit Card เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการแบบเต็มจำนวน (Full Payment) เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับยอดการใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) ได้
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/เซลล์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 500 บาท/บัตร/เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท/บัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการที่ Traveloka และร้านค้าอื่นๆที่ร่วมรายการ (ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการ https://www.kasikornbank.com/th/personal/creditcard/pages/ptt-blue.aspx)
 • ธนาคารจะคิดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุดต่อเดือนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดตามเดือนปฏิทิน ยกเว้นในเดือนแรกธนาคารจะคิดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุดจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่เข้าเงื่อนไขระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
 • ยอดใช้จ่ายที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ นับรวมเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้าหรือแอปพลิเคชันของร้านค้าโดยตรง และยอดใช้จ่ายผ่านการผูกบัตรบนแอปพลิเคชัน BLUE CONNECT ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-Wallet หรือ แอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น Grab, Lineman, ShopeePay, Robinhood, ShopeeFood, ทรูมันนี่ วอลเล็ท และแอปพลิเคชันอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิต Blue Credit Card ของลูกค้าภายใน 90 วันทำการหลังจบรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้บัตร Blue Credit Card เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการบัตร Blue Credit Card ที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) กำหนด และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของการชำระค่าสินค้า/บริการ เป็นไปตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“โออาร์”) และ/หรือร้านค้าตามที่โออาร์กำหนด (แล้วแต่กรณี)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • ลูกค้าจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือบัตรเครดิตปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน หรือไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต Blue Credit Card กับธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • วิธีการคำนวนสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด และธนาคารถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืน หรือจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากธนาคารตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่สุจริต ฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือรายการที่ใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์/ช่องทางของธนาคารเช่น เครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ถือบัตรเอง หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร หรือมีการผิดนัดชำระหนี้ หรือกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร Blue Credit Card หรือในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ลูกค้ายกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินค่าสินค้า/บริการในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเครดิตเงินคืนลูกค้าต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะถือว่า การคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888

 • *เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด:
 • สงวนสิทธิการใช้คูปองถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59:59:59 น.
 • รหัสคูปอง e-Coupon มอบส่วนลดให้ลูกค้าสูงสุด 500 บาท
 • สิทธิเฉพาะผู้ถือบัตร PTT Blue Credit Card เท่านั้น
 • รหัสคูปอง e-Coupon ใช้ได้กับการซื้อสินค้าออนไลน์ของ Pomelo Thailand ยกเว้น ‘Tap. Try. Buy’
 • ส่วนลดจะใช้ได้ เมื่อใส่รหัส 'PTTBLUEPML15' ในหน้าการชำระเงินเท่านั้น
 • สงวนสิทธิการใช้รหัสคูปองได้เพียง 1 ครั้ง ต่อลูกค้า 1 ราย
 • คูปองนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • รหัสสินค้าทั้งหมดที่ซื้อด้วยส่วนลดนี้ สามารถคืนสินค้าได้ ยกเว้นสินค้าที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าของ Pomelo
 • รหัสคูปอง e-Coupon นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าบางชนิดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และใช้สำหรับธุรกรรมเดียวเท่านั้น
 • การสั่งซื้อโดยไม่ใส่รหัส จะไม่ได้รับส่วนลด
 • ลูกค้าต้องชำระเงิน หลังจากหักส่วนลดแล้ว
 • หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย Pomelo ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • Pomelo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า